КЗО "НВК №42" ДМР

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Звіт керівника

Звіт директора школи Гожої Л.В.

про свою діяльність  на  загальних зборах педагогічного колективу, батьківського

комітету, ради школи та громадськості за 2016-2017 н. р.

 

Дата проведення зборів: 08.06.2017 р.

 

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 42»

 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016/2017 н.р.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.           

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про загальну середню освіту», закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової загальної освіти», «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та інших законодавчих та нормативно-правових документів з  виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Структура освіти на кожному рівні і навчальних планах побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.

На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 42» Дніпровської міської ради  здійснює свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувається в одну зміну.

Головна мета роботи колективу школи  2016/2017 навчальному році: створення умов для формування здорової (фізично, психічно, духовно), компетентної, соціально-адаптивної, творчої особистості школяра з потребою у самореалізації та самовдосконаленні.

В основу навчання й виховання, як це зазначено в Законі України «Про освіту», покладено загальнолюдські цінності – гуманізм, патріотизм, демократію, мир і дружбу між народами, злагоду між національними та регіональними спільнотами, соціальну справедливість, працелюбство, повагу до національної та світової культури.

 

Висвітлення завдань, які вирішувались педагогічним колективом протягом року.

У  2016/2017 навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною педагогічною темою

«Формування та розвиток пізнавальної активності школярів шляхом впровадження медіаосвіти,

інформаційно – комунікаційних технологій у навчально-виховний процес».

Складовими частинами цієї теми були:

В управлінні:

- оптиматизація методичної роботи школи;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

- створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

- розробка ефективної моделі науково-дослідницьких робіт вчителів та учнів.

У навчанні:

- реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

- посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;

- управління результатами та якістю навчання;

- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

- розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

У вихованні:

- розвиток системи позашкільної освіти;

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- управління процесом соціалізації учнів;

- розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

- розвиток елементів державно-громадського управління;

- орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах-оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень,негативних проявів у молодіжному середовищі;

- активізація правового виховання;

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

 

Психолого-педагогічні задачі:

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Управління закладом

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутришньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Стан і розвиток шкільної мережі

На початку 2016/2017 навчального року функціонувало 14 класів, в яких навчалися 422 учнів.

Протягом  2016/2017 навчального року до закладу  прибуло –17 учнів, вибуло – 5 учнів, на кінець навчального року – 434 учнів. Із 5 вибулих учнів:

У школи району

У школи міста

4

1

Основними заходами з збереженням контингенту учнів у 2016/2017 навчальному році були:

§  організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

§  спільна робота педагогічного колективу з батьками;

§  контроль відвідування учнями навчальних занять;

§  організація навчання за індивідуальною формою;

§  організація роботи по підготовці учнів до навчання в школі.

Підсумки роботи ГПД

У минулому   році працювало 3 групи продовженого дня, які відвідувало 90 учнів 1-4-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, всі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. В цілому, роботу груп  продовженого дня  можна  визнати задовільною.

Результативність навчання у 2015/2016 н.р.

У минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х;

- випущено із школи – 31 учень 9 класу;

- 11 класу в минулому навчальному році не було.

- показали результати високого рівня 56 учнів, які нагороджені похвальними листами:

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами учнів школи за 3 навчальних років:

Рік

Похвальні листи

Похвальні грамоти

2014/2015

42

1

2015/2016

40

7

2016/2017

56

0

 

Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників школи за 3 навчальних роки:

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2014/2015

0

0

2015/2016

0

0

2016/2017

0

0

 

Якість навчальних досягнень учнів

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у навчальний процес форм і методів роботи з учнями в школі проводиться діагностика та моніторинг результативності навчання учнів. Основна увага приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, підсумків державної підсумкової атестації, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах, результативність ЗНО.

Під час здійснення внутришкільного контролю за формуванням навчальних умінь учнів використовуються якісні та кількісні характеристики навчального процесу, що узагальнюються в таблицях. Використовуються також графіки та діаграми, які відображають динаміку результатів і мають важливе значення для розуміння та оперативного врахування змін – стабілізації або зниження результативності навчальної роботи в закладі.

За 2016/2017 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання та вимогам сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому високий рівень навчальних досягнень.

 

 

 

                                                                                   Якість початкової освіти

Станом на 26 травня 2017 р. в початковій школі навчалося 252 учні, 2-4-х класів – 180 учнів, усі атестовані.

На достатньому рівні – 92 учнів (51%), на високому рівні – 41 учнів (23 %).

Всі учні 2-4-х класів переведені до наступного класу.

41 учень 2-4-х класів нагороджений Похвальним листом.

З метою перевірки якості набуття знань, вмінь, навичок і  компетенцій учнів, повноти виконання навчальних програм щорічно вивчається стан викладання навчальних предметів, перевіряються навички читання учнів 1-4-х класів та проводяться річні контрольні роботи  за текстами адміністрації.

Відповідно до перспективного графіку фронтального адміністративного контролю  стану викладання навчальних предметів, річного плану роботи школи на 2016/2017навчальний рік, з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів з математики та української мови й успішного засвоєння  учнями системи математичних знань, умінь і навичок були проведені підсумкові контрольні роботи у 2-4-х класах.

 

Якість освіти ІІ, ІІІ ступенів

Інформація про успішність учнів 2 -10 класів за результатами адміністративних контрольних робіт

За результатами адміністративних контрольних робіт з окремих предметів учні 2-10-х класів учні мають такі показники:

Результати контрольних робіт

за завданням адміністрації з української мови

Клас

Учнів за списком

Писало роботу

В

Д

С

П

Якість навч. досягн.

Вчитель

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

%

2-А

33

31

15

48

13

42

3

10

-

-

90

Сербіченко У.Л.

2-Б

27

25

2

8

14

56

7

28

2

8

64

Довгополова Т.М.

3-А

30

30

10

33

14

47

4

13

2

7

80

Тітова І.І.

3-Б

31

31

5

16

22

71

3

10

1

3

87

Ябченко Л.О.

4-А

29

29

9

31

17

59

3

10

-

-

90

Коврижко Н.П.

4-Б

29

28

17

61

9

32

2

7

-

-

93

Жерелова Н.Ю.

5

37

35

9

26

11

31

7

20

8

23

57

Жакун А.С.

6

36

29

4

14

14

48

11

38

-

-

62

Чернякова О.О.

7

26

18

2

11

5

28

7

39

4

22

39

Жакун А.С.

8

17

17

6

35

3

18

5

29

3

18

53

Чернякова О.О.

16

13

6

46

3

23

4

31

-

-

69

Жакун А.С.

9

16

14

1

7

6

43

6

43

1

7

50

Чернякова О.О.

15

13

2

15

6

46

5

38

-

-

61

Жакун А.С.

10

9

6

2

33

2

33

2

33

-

-

67

Чернякова О.О.

10

9

3

33

2

22

2

22

2

22

55

Жакун А.С.

Усього

361

328

93

28

141

43

71

22

23

7

71

 

 

 

Учні під час написання контрольної роботи  припускалися таких помилок:

-          правопис прислівників;

-          подвоєння, подовження;

-          позначення звуку (шч) буквою Щ;

-          вживання апострофа;

-          кома при однорідних членах речення;

-          розділові знаки в складному реченні;

-          правило переносу, суфікси прикметників -ЦЬК, -СЬК, - ЗЬК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати контрольних робіт

за завданням адміністрації з математики

Клас

Учнів за списком

Писало роботу

В

Д

С

П

Якість

Вчитель

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

%

2-А

33

31

16

52

10

32

5

16

-

-

84

Сербіченко У.Л.

2-Б

27

25

3

12

13

52

7

28

2

8

64

Довгополова Т.М.

3-А

30

29

13

45

10

34

4

14

2

7

73

Тітова І.І.

3-Б

31

30

7

23

15

50

7

23

1

3

73

Ябченко Л.О.

4-А

29

29

18

62

6

21

5

17

-

-

83

Коврижко Н.П.

4-Б

29

27

11

41

10

37

6

22

-

-

78

Жерелова Н.Ю.

5

37

37

13

35

15

40

5

13

4

11

76

Гожа Л.В.

6

36

34

5

15

15

44

14

41

-

-

59

Гожа Л.В.

7

Алгебра 26

24

4

17

7

29

11

46

2

8

46

Лагутенко О.І.

Геометрія

26

26

3

11

6

23

11

42

6

23

35

Лагутенко О.І.

8

Алгебра 33

31

11

35

9

29

9

29

2

6

64

Лагутенко О.І.

Геометрія 33

31

4

13

11

35

13

42

3

10

48

Лагутенко О.І.

9

Алгебра 31

28

-

-

15

53

11

39

2

7

53

Лагутенко О.І.

Геометрія 31

28

-

-

11

39

16

57

1

3

39

Лагутенко О.І.

10

Алгебра 19

19

-

-

5

28

10

50

4

22

28

Лагутенко О.І.

Геометрія 19

19

1

5

5

26

8

42

5

26

32

Лагутенко О.І.

Усього

470

448

109

24

163

36

142

32

34

7,6

61

 

 

Учні під час написання контрольної роботи  припускалися таких помилок:

-віднімання з переходом через розряд, задачі на кратне порівняння, знаходження радіуса, діаметра, ділення та множення на 10 та 100;

-помилки під час додавання та віднімання іменованих чисел;

-табличні випадки множенн та ділення;

-додавання та ділення багатозначних чисел;

-розв`язування тестової задачі на рух;

-знаходження дробу від числа;

-приклади на обчислення виразу.

 

          Результати контрольних робіт

за завданням адміністрації з фізики

Клас

Учнів за списком

Писало роботу

В

Д

С

П

Якість

Вчитель

уч.

%

уч.

%

уч.

%

уч.

%

%

7

26

22

4

18

7

32

8

36

3

14

50

Арсенян А.Л.

8

33

30

8

27

7

23

15

50

-

-

50

Арсенян А.Л.

9

31

23

1

4

11

48

7

30

4

17

52

Арсенян А.Л.

10

19

16

-

-

9

56

7

44

-

-

56

Арсенян А.Л.

Всього

109

91

13

14

34

37

37

41

7

8

52

Арсенян А.Л.

 

Учні під час написання контрольної роботи  припускалися таких помилок:

- переведення одиниць вимірювання в систему СИ;

- нерозуміння суті закону Ома;

- формули послідовного та паралельного з`єднання;

- поняття молярної та молекулярної маси;

- I закон термодинаміки;

Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні передбачає співробітництво вчителя з вчителями інших предметів, відвідування відкритих уроків, сумісного планування уроків.

Отже, для підвищення якості освіти, активізації методів навчання, забезпечення системності знань учнів, формування наукового світогляду учнів у 2016/2017 навчальному році шкільним методичним об’єднанням, необхідно продовжити роботу в цьому напрямі, розробити заходи, направлені на удосконалення міжпредметних зв’язків, активізувати міждисциплінарну роботу, включити окремим розділом в плани роботи ШМО.

 

 

 

Аналіз державної підсумкової атестації

На кінець навчального року в школі було 3 класи, в яких проводилась ДПА (4а, 4б, 9).

Учнів, звільнених від ДПА у закладі не було

 

Результати  державної підсумкової атестації з читання,

проведеної в 4 класах з української мови

Клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-сть учнів за списком

К-сть учнів, які писали

Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній рівень

початковий рівень

 

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

 
 

29

28

17

61

9

32

3

7

0

0

 

29

29

9

31

17

59

2

10

0

0

 

Усього

58

57

26

46

26

46

5

8

0

0

 

 

Результати  державної підсумкової атестації

з літературного читання, проведеної в 4 класах

Клас

 

 

 

 

 

 

 

 

К-сть за списком

 

 

 

 

К-сть учнів, які писали

Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній рівень

Початковий рівень

 

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

 
 

29

29

17

59

10

34

2

7

0

0

 

29

28

11

39

13

46

4

14

0

0

 

Усього

58

57

28

49

23

40

6

11

0

0

 

 

 

 

Результати  державної підсумкової атестації з математики,

проведеної в 4 класах

Клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кількість учнів за списком

К-сть учнів, які писали

Високий

рівень

 

Достатній

рівень

Середній

рівень

 

Початковий

рівень

 

 

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

29

29

18

62

6

21

5

17

0

0

29

27

11

41

11

41

5

18

0

0

 

Усього

58

56

29

52

17

30

10

18

0

0

                       
 

 

 

 

Результати  річного оцінювання та ДПА

у 9-х класах 2016/2017 н.р.

Навчальний предмет

К-ть учнів за мережею

Річні

ДПА

Усього оцінено

П

С

Д

В

Неатестованих учнів*

Склали ДПА

П

С

Д

В

К-сть звільнених учнів

Не з’явилося учнів*

 

К-сть учнів

% від учнів за мережею

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть учнів

% від учнів за мережею

К-сть

% від к-сті учнів ДПА

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

   

 

Українська мова

31

31

100

1

3

9

29

19

61

2

6

0

31

100

0

0

4

13

16

52

11

35

0

0

 

Біологія

31

31

100

1

3

11

35

16

52

3

10

0

31

100

2

6

13

42

13

42

3

10

0

0

 

Алгебра

31

31

100

2

7

11

36

16

52

2

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрія

31

31

100

2

7

12

39

15

48

2

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

100

2

7

13

42

12

39

4

13

0

0

 

                                                       

 

 

 

 

Профільне навчання

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільного і профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2016/2017навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки учнів до ДПА, проведено анкетування учнів, батьків, обговорення питань профілізації на нарадах. Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що учні 9-11-х класів мають інтерес до вивчення математики, інформатики, англійської мови, української мови, що було враховано при складанні навчального плану, розподілу годин варіативної складової, курсів за вибором, індивідуальних занять.

У 2017/2018 навчальному році планується продовження роботи класів профільного навчання: поглиблене вивчення української мови в 9, 10, 11  класах.

Контрольно-аналітична діяльність

 

У 2016/2017 навчальному році складовими системи внутрішньошкільного контролю були:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Проводилось відстеження знань і умінь учнів з математики, української мови, фізики, англійської мови на підставі контрольних робіт за текстами адміністрації школи. Результати знайшли відображення в наказах по школі.

Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома шляхами:

1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, згідно річного плану роботи школи. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2016/2017 н.р.

2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках з предметів: українська мова, література/світова література, всесвітня історія, географія, фізична культура,  художня культура, «Захист Вітчизни».

3. Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, виявлення потенційних можливостей колективу.

Аналіз стану викладання навчальних предметів

Протягом навчального року адміністрацією школи вивчався стан викладання предмету фізика.

Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, перевірено навчальну документацію. За результатами перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації вчителю фізики Арсенян А.Л. щодо удосконалення своєї педагогічної діяльності.

Загальний аналіз стану викладання дисципліни свідчить, що у вчителя фізики Арсенян А.Л. є  потреба щодо удосконалення навчально-виховного процесу, застосування нових педагогічних технологій, підвищення результативності навчання.

                                                                                      Виконання навчальних програм

        На виконання статей 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту» ( зі змінами від 06.07.2010 Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»), наказу МОН України за № 834 від 27.08.2010 р. «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступенів», відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти, вимог Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, листа МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»районним відділом освіти та адміністрацією закладу відпрацьовано робочий навчальний план, який забезпечує рівний доступ до якісної освіти кожного учня з урахуванням реальних умов, запитів учнів та батьків.

       Розподіл годин варіативної складової здійснено з урахуванням профільного спрямування, регіональних особливостей, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази та бажання учнів.

       Робочі навчальні плани закладу затверджено наказом відділу освіти  № 152 від 16.08.2016 року.

       Відповідно до річного плану роботи, адміністрацією закладу перевірено виконання навчальних планів і програм за  2 семестр 2016/2017 навчального року.

Фактично із запланованих 6659,5 годин інваріативної частини навчальних планів за 2 семестр виконано 6659,5 год., що складає 100 %, з 636,5 варіативної складової виконано 636,5 годин, що складає 100 %.

Заклад

Частина плану

1-10 класи

1-4 класи

5-9 класи

10 клас

план

факт

%

план

факт

план

факт

план

факт

СЗШ №42

інваріантна

6659,5

6659,5

100

3173

3173

2850

2850

636,5

636,5

варіативна

636,5

636,5

100

133

133

418

418

85,5

85,5

Усього

 

7296

7296

100

3306

3306

3268

3268

722

722

Для забезпечення допрофільного та профільного навчання варіативну частину навчального плану виконано на 100%.

Проте, у наступному 2017/2018 навчальному році педагогічному колективу необхідно звернути увагу на підвищення результативності і якості навчання кожного учня, враховуючи його індивідуальні особливості.

 

 

Контроль шкільної документації

Окрема увага в ході перевірок була приділена організації своєчасній та якісній перевірці учнівських зошитів. Загально відомо, що для забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо перевірки і ведення учнівських зошитів. Зошит відображає не лише знання та вміння учнів, а й працю вчителя. Необхідно відзначити, що всі вчителі школи проводили плідну та ефективну роботу з перевірки учнівських зошитів, які перевірялись своєчасно. Це свідчить про відповідальне ставлення до роботи, творчий підхід до виконання обов’язків вчителя - предметника.

Контроль ведення шкільної документації продемонстрував, що більшість педагогів школі працюють над удосконаленням культури діловодства. Але у 25% вчителів наявні факти неякісного та несвоєчасного заповнення сторінок класних журналів, є зауваження щодо ведення класних журналів як у учителів-предметників, так і у класних керівників.

Результати контролю начально-виховної діяльності класних керівників виявили середній рівень стану ведення шкільної документації .

Отже, на наступний навчальний рік планується системний контроль за веденням шкільної документації (особових справ, класних журналів, щоденників тощо).

 

Наступність у навчанні

       Проблеми наступності у навчанні  також була приділена увага: проведені спільні засідання ШМО вчителів початкової школи та ШМО вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напряму, наради при директорі, мала педрада з питань адаптації першокласників, п’ятикласників та узгодження єдиних вимог вчителів середньої та початкової школи до оцінювання навчальних досягнень учнів у 4-х та 5-го класах, індивідуальні психологічні консультації з батьками першокласників та п’ятикласників. Робота в цьому напрямку була проведена на достатньому рівні, що дало можливість успішно адаптуватись учням 1-х та 5 класу.

Реалізація комплексної програми „Обдаровані діти”

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2016/2017 навчальному році були здійснені такі заходи:

§ поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;

§ оновлені індивідуальні картки обліку здібних дітей школи;

§ поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;

§ проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

§ організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному та  обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів олімпіадах;

§ проведена робота з підготовки та участі учнів школи у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН;

§ організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному етапі предметних турнірів;

§ організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

§ організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;

§ забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи.

Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Методичні об’єднання проводять роботу із зацікавлення учнів до вивчення предметів, із організації і проведення предметних тижнів.

 

Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

 

Відповідно до Положення «Про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 р. за №1099, на виконання наказу № 215 від 26.09.2016 р. управління освіти  департаменту гуманітарної політики  Дніпропетровської міської ради «Про проведення I-II етапів Всеукраїнских учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році» та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді міста у жовтні 2016 року було проведено шкільні  учнівські олімпіади з 16 базових дисциплін: математики, фізики, біології, хімії, англійської мови, історії, правознавства, географії, російської мови, української мови та літератури, основ інформатики та обчислювальної техніки, біології, образотворчого мистецтва та художньої культури, трудового навчання.

Переможці районного туру Всеукраїнської учнівської олімпіади

з/п

Предмет

П,І.

учня

Клас

Місце

Учитель

1

2

Українська мова і література

Мельниченко Єва

Піхоцька Юлія

8

9

1

1

Чернякова О.О.

Чернякова О.О.

3

4

Російська мова

Мельниченко Єва

Піхоцька Юлія

8

9

1

1

Бабой О.М.

Бабой О.М.

5

6

7

8

9

Математика

Кучер Ілля

Шевченко Вероніка

Нагорна Олена

Гордієнко Микола

Пелін Владислав

6

6

8

7

9

2

2

1

1

3

Гожа Л.В.

Гожа Л.В.

Лагутенко О.І.

Лагутенко О.І.

Лагутенко О.І.

10

11

12

13

14

Фізика

Горяна Венера

Федорцова Анастасія

Пелін Владислав

Погоріла Олена

Гордієнко Микола

7

8

9

8

7

1

1

2

2

3

Арсенян А.Л.

Арсенян А.Л.

Арсенян А.Л.

Арсенян А.Л.

Арсенян А.Л.

15

Біологія

Погоріла Олена

8

2

Пасічняк О.В.

16

17

18

19

20

Географія

Інформаційні технології

Мельниченко Єва

Федорцова Анастасія

Нагорна Олена

Шилкіна Анастасія

Нагорна Олена

8

8

8

8

8

1

1

2

1

2

Асанова С.М.

Асанова С.М.

Асанова С.М.

Лагутенко О.І

Лагутенко О.І.

21

22

23

24

Англійська мова

Філімонова Ольга

Мельниченко Єва

Тупало Наталія

Цвєтков Андрій

10

8

10

9

1

1

2

2

Свіженко Н.А.

Свіженко Н.А.

Свіженко Н.А.

Мірзаї М.М.

25

Історія

Свистун Гліб

10

3

Понурко С.О.

26

27

28

29

30

31

 

32

Образотворче мистецтво,

художня культура

 

 

 

 

Трудове навчання

Хорольська Дар’я

Кириченко Дар`я

Дмитриєва Аліна

Абраменко Дарина

Піхоцька Юлія

Хорольська Дар`я

 

Котляр Софія

10

7

10

6

10

10

 

8

2

2

2

1

2

2

 

3

Жерелова Н.Ю.

Жерелова Н.Ю.

Жерелова Н.Ю.

Жерелова Н.Ю.

Бабой О.М.

Бабой О.М.

 

Литвиненко О.М.

 

 

Переможці міського туру Всеукраїнської учнівської олімпіади

 

з/п

Предмет

Прізвище та ім`я

учня

Клас

Місце

Учитель

1

2

Українська мова і література

Мельниченко Єва

Піхоцька Юлія

8

9

3

3

Чернякова О.О.

Чернякова О.О.

3

4

5

Англійська мова

Філімонова Ольга

Мельниченко Єва

Тупало Наталія

 10

8

10

3

3

3

Свіженко Н.А.

Свіженко Н.А.

Свіженко Н.А.

6

7

8

Фізика

Горяна Венера

Федорцова Анастасія

Пелін Владислав

7

8

9

3

3

3

Арсенян А.Л.

Арсенян А.Л.

Арсенян А.Л.

9

10

Географія

Федорцова Анастасія

Нагорна Олена

8

8

2

2

Асанова С.М.

Асанова С.М.

11

Біологія

Погоріла Олена

8

2

Пасічняк О.В.

12

13

ОТМ

Інформаційні технології

Абраменко Дар`яна

Шилкіна Анстасія

6

8

3

1

Жерелова Н.Ю.

Лагутенко О.І.

Лагутенко О.І.

 

 

 

 

Індивідуальна форма навчання

  В 2016/2017  навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчався 1 учень, за довідкою ВКК міської лікарні.

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

Профорієнтаційна робота

Згідно з річним планом роботи у СЗШ № 42 була організована організована профорієнтаційна робота.

Протягом 2016/2017 навчального року постійно оновлювався куточок профорієнтації, де кожен учень отримував інформацію щодо існуючих вищих закладах різних рівнів акредитації, їх розташуванням, спеціальностей та інше. У бібліотеці школи працювала постійна виставка спеціальної літератури «Ким бути?» та фотовиставка «Професії моїх батьків»

На початку вересня під контролем   заступника   директора з НВР та класного керівника 9-го класу було зроблено аналіз працевлаштування випускників.

З вересня у школі працював практичний психолог – Каллен Ю.В. та соціальний педагог – Асанова С.М.., які проводили групові та індивідуальні консультації для класних керівників та учнів з питань профорієнтаційної роботи.

Протягом року учні 9 класу зустрічалися з представниками різних навчальних закладів, які розповідали про різні професії.

 

Соціальний захист учнів

 

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

• дітей, позбавлених батьківського піклування –6

• дітей з багатодітних родин – 33

• дітей з малозабезпечених родин – 4

• дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 0

• діти батьків  загиблих під час виконання службових обов’язків– 2

• дітей, батьки яких є учасниками АТО – 15

• дітей-інвалідів – 3

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями   двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, у вересні  та січні, складено акти обстеження.

Усі діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням та проїзними квитками.

Двічі за рік соціальним педагогом була проведена ревізія єдиних квитків, яка не виявила дітей без документа.

Протягом навчального року постійно проводилися зустрічі класних керівників, соціального педагога з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. До свята Нового року  діти пільгових категорій відвідували різноманітні  концерти та отримали новорічні подарунки.

Влітку, дітям пільгових категорій було організовано оздоровлення в літніх пришкільних та позаміських оздоровчих таборах.

 

Облік відвідування

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і виховання дітей» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням й вихованням дітей шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. В школі ведеться планомірна робота з контролю за відвідуванням учнями школи, попередження прогулів, рівню навчальних досягнень. Згідно з річним планом роботи школи протягом року були проведені наради при директорові, де розглядалися питання відвідування школи учнями.

Робота педагогічного колективу  проводилась у наступних напрямах:

1. Робота учителів- предметників, класних керівників з рапортами відвідувань, котрі здаються щонеділі.

2. Засідання творчої групи, на яке запрошувалися адміністрація школи, представники педагогічного колективу, психолог.

3. Робота по взаємодії класних керівників, адміністрації, психолога, учнівського самоврядування з метою контролю відвідувань учнями занять. З’ясовуються причини, через які були відсутні учні.

Було встановлено наступне:

- класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями школи;

- у школі ведеться журнал контролю, де фіксуються відсутні учні за кожний день;

- у школі проводяться рейди у складі учнів та чергового вчителя по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин. Учні  підтверджують пропуски документально.

В школі проводиться робота щодо обліку дітей та підлітків шкільного віку, які мешкають в  мікрорайоні школи.

В закладі організований постійний контроль за здобуттям мешканцями території обслуговування повної загальної середньої освіти та ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.

Класним керівникам необхідно проводити постійну роботу з вивчення та неухильного виконання учнями правил внутришкільного розпорядку, а ШМО класних керівників повинно приділяти цьому питанню першочергове значення.

 

Запобігання дитячого травматизму

 

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до:

•          статей 43, 50 Конституції України;

•          Закону України «Про освіту», стаття 26;

•          кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

•          Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

•          наказів Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і № 616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

В школі проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров'я» та на годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі у 2016/2017 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально–виховного процесу перед початком  навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти–дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи на 2016/2017 навчальний рік, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в навчальних кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах..

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2016/2017 н.р. проведено:

- у вересні 2016 р.  в кожному класі був проведений Єдиний день безпеки дорожнього руху та Тиждень безпеки дорожнього руху;

- у травні 2017 р. в межах проведення Четвертого глобального тижня з безпеки дорожнього руху в Україні кожному класі був проведений Єдиний урок з  безпеки дорожнього руху у 1-10-х класах, написання творів «Безпечна дорога до школи», проведено вікторини у 6,7 класах «Безпека на дорозі»;

- виховні заході, тематичні виставки, конкурси за даною тематикою, кожний класний керівник розробив додаткові заходи для роботи з класом з попередження усіх видів  дитячого травматизму;

- у класних журналах 1-11-х класів згідно методичним рекомендаціям відведені окремі сторінки для бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму;

-  проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій;

- бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники;

- в школі продовжується робота в загонах ЮІД.

У навчальному плані на 2016/2017 навчальний рік передбачено обов’язкове вивчення предмету «Основи здоров'я».

За 2016/2017 жодного  випадку  травмування під час навчально-виховного процесу не було, травмування у побуті мало міце у двох випадках.

У 2016/2017 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

 

Організація харчування

 

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70 відсотків визначає здоров’я людини.

В школи для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані.

Упродовж 2016/2017навчального року для учнів школи було організовано гаряче харчування. Учні 1-4-х класів та учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

Всього на кінець 2016/2017 н.р. було охоплено безкоштовним гарячим харчуванням 252 учні початкової школи, що складає 99%( для 1-го учня було організовано індивідуальне навчання). Батьки учениці 1-А класу Рудої О. письмово відмовились від харчування дитини в 1 семестрі, але потім поновили харчування.

50 учнів, які потребує дієтичного харчування за медичними показниками, були ним забезпечені.

Всього гаряче харчування отримували  408  учнів, що складає 94 % від загальної кількості учнів школи.

 

Оздоровлення учнів

 

            З метою  реалізації постанови Кабінету Міністрів України „Про  організаційне і фінансове забезпечення  відпочинку і оздоровлення дітей в Україні” в червні було організовано оздоровлення учнів. Залучення  школярів  до  змістовного  літнього  відпочинку  та  оздоровлення є  важливою  складовою  збереження  і  відновлення  здоров’я  учнівської  молоді. У 2017 році  в пришкільному таборі „Сонячна галактика” було оздоровлено 90 учнів. Протягом  зміни  працювало 3  загони,  всі   вихователі організували  цікаве дозвілля  учнів,  були  проведені   екскурсії, конкурси, змагання.                                             

Запропоновані і проведені форми оздоровлення учнів мали багато  позитивних  відгуків з боку батьків і дітей, тому вони будуть продовжені і надалі.

Медичне обслуговування

 

На виконання ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз», наказів Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», від 11.03.1998 № 66 «Про затвердження форми первинного обліку №1- ОМК та інструкції щодо порядку її ведення», від 17.05.2008 № 254 «Про затвердження інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України», від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, з метою забезпечення належних умов при організації проведення медичних оглядів школярів та проходження медичних оглядів педпрацівників перед початком нового навчального року було проведено наступні заходи:

- профілактичні медичні огляди учнів проведені у приміщені, які відповідають санітарним нормам і правилам;

- зарахування дітей до 1-х класів здійснювалось за наявності медичної карти дитини (Ф-026/0);

- тримається під контролем вчасне проходження працівниками загальноосвітніх навчальних закладів флюорографічного обстеження.

Відповідно до закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз» усі педагогічні працівники попереджені щодо контролю за особами, які ухиляються або без поважних причин у визначений термін не пройшли обов’язків профілактичний медичний огляд на туберкульоз, про необхідність їх відсторонення від роботи, а неповнолітніх, учнів - відсторонювати від відвідування школи.

В школі здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості; проводить штучну С-вітамінізацію третіх страв, які виготовляються в їдальні, згідно з діючими нормативними вимогами реєструє це в спеціальному журналі.

            Адміністрація та працівники школи забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів.

           

 

У школи проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

-           дотримується нормативна наповнюваність груп та класів;

-           проведено маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей; використовуються кольорові вертикальні лінійки для визначення учням необхідного розміру меблів згідно вимог р.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01, «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»; відстань від дошки до перших парт – 2,6 м, між рядами двомісних столів – 0,7 м, від зовнішньої і внутрішньої стіни до столів – 0,5м;

-           забезпечено освітленість приміщень відповідно гігієнічним нормативам: природне – падає на робочі місця зліва, штучне - забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп, які розміщені в 2 ряди паралельно до лінії вікон;

-           відстані від стін та між рядами парт та столів відповідають ДСанПіН 5.5.2.008-01;

-           обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму;

-           старі дерев’яні вікна у класних кімнатах замінюються на металопластикові, що сприяє підтриманню відповідного температурного режиму ;

-           не допускається перебування у групах хворих дітей;

-           забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;

-           вживаються заходи щодо забезпечення дітей гарячим харчуванням, забезпечується виконання норм харчування, щоденно проводиться штучна С-вітамінізація готових страв;

-           проводиться щоденне вологе прибирання приміщень з використанням миючих та дезінфекційних засобів;

-           приміщення та території використовуються тільки за призначенням;

-           організована робота щодо профілактики різних видів захворювань, профілактичних оглядів на коросту та гельмінтози.

Адміністрація школи забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Основними формами медико-педагогічного контролю в школі є:

 - медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання;

 - диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в

підготовчій та спеціальній групах;

 - оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;

 - медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;

 - медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;

 - профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

 - санітарно-просвітницька робота.

            За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

Методична робота педагогічного колективу

 

             Педагог - довірена особа суспільства, якій воно ввіряє найдорожче і найцінніше - дітей, свою надію та майбутнє. Саме вчителі є зберігачами     культурної і духовної спадщини нашої країни, і тому від їх праці не менш, ніж від темпів росту економічних показників залежить, в якій країні ми будемо жити завтра. Тому сьогодні особливо важливе підвищення професійної майстерності вчителів, розвиток їх творчої діяльності.

Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колективу 2016-2017 навчальному році працював над виконанням науково – дослідної роботи за темою «Формування та розвиток пізнавальної активності школярів шляхом впровадження медіаосвіти, інформаційно – комунікаційних технологій у навчально – виховний процес». На початку року була створена науково-методична рада школи на чолі з директором         Гожою Л.В.  До її складу ввійшли заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи       Чернякова О.О., Асанова С.М.,  Пасічняк О.В., голови методичних об'єднань Ябченко Л.О., Арсенян А.Л., Свіженко Н.А.

Протягом навчального року відбулися засідання науково-методичної ради школи за темами: аналіз роботи шкільного колективу за минулий навчальний рік; завдання та затвердження робочого навчального плану (варіативної частини) на новий навчальний рік; обговорення  навчальних програм із базових дисциплін,підручників, рекомендацій МОНмолодьспорту України щодо викладання предметів розвиток творчої ініціативи вчителів; удосконалення та пошук активних і цікавих форм ведення уроку; розробка шкільної моделі медіаосвіти та впровадження її в життя навчального закладу; здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів під час процесу навчання та виховання; системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу навчального закладу з проблеми формування громадянської свідомості учнів, про хід атестації педагогічних працівників школи, затвердження тем педагогічних досвідів учителів школи, які атестуються атестаційною комісією в 2016-2017 навчальному році на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань, психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації учнів. Протягом року методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями під час засідань МО, роботою вчителя–методиста Бабой О.М., старшого учителя Лагутенко О.І., вчителів Мірзаї М.М. та Школьного А.О., матеріалами, зібраними під час проведення «Калейдоскопу педагогічних ідей» .

Протягом року проводилися засідання шкільних методичних об’єднань, на яких обговорювалися такі питання : вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2016-2017 навчальному році, організації та проведення контрольних зрізів знань, семінарів, методичних тижнів і декад.

Методичні об’єднання велику увагу приділили роботі з обдарованими дітьми. Результатом цієї роботи стали 32 призові місця в  районних етапах  та 12 місць в міських етапах Всеукраїнської олімпіади з базових предметів. Також учні школи взяли активну участь у багатьох інтелектуальних конкурсах, зокрема  - знавців рідної мови ім. П. Яцика,  де посіли 5 призових місць в районному етапі  та зайняли третє місце в міському етапі.

У лютому 2017  року пройшов тиждень педагогічної майстерності  вчителів «Калейдоскоп педагогічних ідей», де представники кожної предметної кафедри проявили себе справжніми майстрами. Усі педагоги використовували мультимедійну техніку, багатий наочний матеріал, методичні розробки та тести, було проведено цікаві предметні конкурси та змагання.

 Представники  методичного  об`єднання суспільно-гуманітарних дисциплін провели нестандартні відкриті уроки, яскраві конкурсні програми, квести, захист проектів,  змагання читців (Чернякова О.О., Бабой О.М., Свіженко Н.А., Каллен Ю.В., Мірзаї М.М., Жакун А.С.),   захоплююче свято до Дня Св. Валентина (Бабой О.М.).

Кафедра початкових класів приготувала та провела цікавий масовий захід «Співуча родина», який зібрав усі таланти школу на одній великій дружній сцені, казку «Солом`яний бичок» (класний керівник 2-Б класу Довгополова Т.М.).  Учитель Сербіченко У.Л. провела відкритий урок з  предмету «Людина і світ», Абрамович С.В. – урок читання, Васильєва Т.А. –урок письма, Ябченко Л.О.- урок основ здоров`я, Коврижко Н.П. –урок читання, Тітова І.І. – з предмету «Людина і світ», Жерелова Н.Ю.-урок позакласного читання.         Представники кафедри математично – природничих наук провели цікавий позакласний захід «Ерудит у світі природничих наук» (Лагутенко О.І., Гуслиста М.О.), учитель Арсенян А.Л. запросила на відкритий урок фізики в 8 класі, а Лагутенко О.І. провела відкритий урок алгебри в 7 класі.

 Не залишились осторонь і  вчителі, які викладають художньо-естетичні дисципліни: під керівництвом заступника директора  Пасічняк О.В. учителі Школьний А.О. та Умаров В.О. провели військово-патріотичні змагання «Богатирські ігри»,  яскравим відкриттям став майстер-клас для вчителів з декупажу та ниткографії, який провела вчитель трудового навчання Литвиненко О.М., виставка робіт талановитих учнів «Творча майстерня» (учителі Жерелова Н.Ю. та Литвиненко О.М.) мала неабияку естетичну цінність та приваблювала увагу й учителів, і учнів, і батьків.

        У грудні завершено дослідно – експериментальну роботу за темою «Науково – методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти», підведено підсумки експериментальної роботи.

З вересня 2013 року школа працювала як  експериментальний навчальний заклад обласного рівня.

На початку експериментальної роботи педагогами школи було розроблено модель шкільної медіаосвіти, основна ідея якої - формування творчої особистості учня з умінням усвідомленого сприймання інформації та критичного осмислення її значення в сучасному медіа просторі.

В рамках експериментальної діяльності було охоплено спецкурсами медіаосвітньої спрямованості учнів початкової школи. Для них викладався курс «Сходинки до медіаграмотності». Учні середньої та старшої школи навчалися «Основам медіаграмотності» та «Медіакультурі». Школярі навчилися добирати необхідні ресурси, управляти своїм спілкуванням із медіа, створювати власні медіапродукти.

В гуртках «Наш сайт», «Шкільна газета» були задіяні зацікавлені школярі, які разом з вчителями брали участь у створенні шкільної газети, публікаціях інформаційних, фото-, відео-матеріалів на сайті школи.

У гуртку «Фокус» школярі проводили зйомку всіх загальноошкільних заходів, влаштовували тематичні виставки фотографій, стали призерами  міського конкурсу.

У закладі працює кіностудія «Креатив» під керівництвом медіапедагога Лагутенко О.І., яка об’єднує  учнів різних вікових категорій.

Учениця 8 класу Нагорна Олена посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Діти і медіа- 2016» в номінації  «відео»: «Я люблю Україну». Сапай Арина та Філімонова Ольга, учениці 10 класу,  вибороли ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі «Діти і медіа- 2016» в номінації «Твір – дослідження»: «Діти в соціальних мережах». Учениці 8 класу Фтомик Євгенія та Шилкіна Анастасія стали переможцями Всеукраїнського конкурсу ««Sciencе. Inspiration. Change – 2016» в номінації «Поруч з майбутнім».

Учні школи із задоволенням створюють власну медіа продукцію: соціальні ролики, буктрейлери, тематичні відеофільми, мультфільми, презентації. Медіапедагог розвиває медіа творчість, креативність своїх вихованців, залучаючи їх до різноманітних медіаконкурсів, навчальних проектів, медіафестивалів.

Значною подією в школі стало проведення медіа фестивалю «Весна – 2017». До участі у фестивалі долучилися учні майже всіх класів, представили власні медіа продукти, буктрейлери.  Переможців у різних номінаціях було нагороджено на святі обдарованих дітей у квітні 2017 року.

Учні, які входять до учнівського самоврядування «Сузір'я» стали переможцями районного фестивалю учнівського самоврядування «Максима» представили медійну презентацію своєї роботи.

Результати експериментальної роботи було представлено на Всеукраїнській конференції, яка проходила  в рамках Восьмого міжнародного форуму «Інновації в сучасній освіті» у Києві в жовтні 2016 року. Школа нагороджена Дипломом Міністерства освіти і науки України за активну участь в інноваційній діяльності.

За підсумками дослідно – експериментальної роботи за темою «Науково – методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально – виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» заклад нагороджений Грамотою Академії педагогічних наук  України за вагомий внесок у розвиток медіаосвіти  в Україні.

У грудні 2016 року закладом було надано заявку на участь в обласному експерименті за темою  «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання», експериментальне дослідження затверджене

наказом Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 22.12.2016 № 882/0/12-16. Основною метою експерименту є  розробка системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання та її упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. На І підготовчому етапі навчальним закладом зроблено аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань. У січні 2017 року проведено засідання педагогічної з питання початку експериментальної роботи  за темою «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання», окреслено основні задачі роботи закладу на підготовчому етапі. Проводилась підготовка  педагогічних працівників  до впровадження медіаосвітніх інновацій на базі навчального закладу (серія тренінгів). Вчителі школи Свіженко Н.А., Абрамович С.В., Васильєва Т.А. пройшли серію тренінгів при ДОІППО.

 

Атестація педпрацівників

 Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Організована робота з атестації педагогічних працівників.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327 пройшла атестація педагогічних працівників. В період атестації вчителями на високому рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження прогресивного педагогічного досвіду кращих вчителів.

Протягом 2016-2017 року атестувалося 4 педагогів.  Бабой  О.М. підтвердила раніше встановлену категорію «спеціаліст вищої категорії» та встановила педагогічне звання «учитель – методист», Лагутенко О.І. проатестувалася на встановлення вищої кваліфікаційної категорії та встановлення педагогічного звання «старший учитель», Мірзаї М.М. підвищила кваліфікаційну категорію до другої, Школьний А.О. проатестувався на встановлення  першої кваліфікаційної категорії, учитель початкових класів Васильєва Т.А. відмовилася від чергової атестації за станом здоров`я.

З метою визначення динаміки зростання творчого потенціалу педагогів у міжатестаційний період, визначення зв’язку між кваліфікаційною категорією педагогів та результативністю роботи у 2016/2017 навчальному році адміністрацією школи планується проведення моніторингових досліджень результативності навчально-виховної діяльності вчителів, що атестуються.

 

Підвищення кваліфікації

 

Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності про що свідчить кількість вчителів, які в 2016/2017 н. р. відвідували курси підвищення кваліфікації:

- курси підвищення кваліфікації при ДОІППО – 5 вчителів.

 

Експериментальна  робота

 

Третій рік поспіль школа працює в науково-педагогічному проекті «Інтелект України. Основні правила проекту: "Дитина може бути успішною і має бути успішною в школі";"Дитині має бути цікаво на уроках"; "Дитині має бути комфортно в класі".».  В кабінетах початкових класів, де навчаються учні 1-А, 2-А, 3-А  класів, створено сучасні інтерактивні комплекси. Усі заняття для першокласників проводяться за спеціально розробленими та схваленими Міністерством програмами з постійним використанням медіаресурсів.

Діти ХХІ століття – це діти інноваційного покоління.

Завданням вчителя є відкрити, захопити і спрямувати учня на цікавий, змістовий і суспільно-корисний шлях самовдосконалення, формування випускника, який би комфортно почував себе в інформаційному світі.

З вересня 2013 по грудень 2016 року школа проводила  дослідно – експериментальну роботу за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів». На початку експериментальної роботи педагогами школи було розроблено модель шкільної медіаосвіти, основна ідея якої - формування творчої особистості учня з умінням усвідомленого сприймання інформації та критичного осмислення її значення в сучасному медіа просторі.

В рамках експериментальної діяльності було охоплено спецкурсами медіаосвітньої спрямованості учнів початкової школи. Для них викладався курс «Сходинки до медіаграмотності». Учні середньої та старшої школи навчалися «Основам медіаграмотності» та «Медіакультурі». Школярі навчилися добирати необхідні ресурси, управляти своїм спілкуванням із медіа, створювати власні медіапродукти.

В гуртках «Наш сайт», «Шкільна газета» були задіяні зацікавлені школярі, які разом з вчителями брали участь у створенні шкільної газети, публікаціях інформаційних, фото-, відео-матеріалів на сайті школи.

У гуртку «Фокус» школярі проводили зйомку всіх загальноошкільних заходів, влаштовували тематичні виставки фотографій, стали призерами  міського конкурсу.

У закладі працювала кіностудія «Креатив» під керівництвом медіапедагога Лагутенко О.І., яка об’єднує  учнів різних вікових категорій.

Учениця 8 класу Нагорна Олена посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Діти і медіа- 2016» в номінації  «відео»: «Я люблю Україну». Сапай Арина та Філімонова Ольга, учениці 10 класу,  вибороли ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі «Діти і медіа- 2016» в номінації «Твір – дослідження»: «Діти в соціальних мережах». Учениці 8 класу Фтомик Євгенія та Шилкіна Анастасія стали переможцями Всеукраїнського конкурсу ««Sciencе. Inspiration. Change – 2016» в номінації «Поруч з майбутнім».

Учні школи із задоволенням створюють власну медіа продукцію: соціальні ролики, буктрейлери, тематичні відеофільми, мультфільми, презентації. Медіапедагог розвиває медіа творчість, креативність своїх вихованців, залучаючи їх до різноманітних медіаконкурсів, навчальних проектів, медіафестивалів.

Значною подією в школі стало проведення медіа фестивалю «Весна – 2017». До участі у фестивалі долучилися учні майже всіх класів, представили власні медіа продукти, буктрейлери. Переможців у різних номінаціях було нагороджено на святі обдарованих дітей у квітні 2017 року.

Учні, які входять до учнівського самоврядування «Сузір'я» стали переможцями районного фестивалю учнівського самоврядування «Максима» представили медійну презентацію своєї роботи.

Педагоги школи проводять медіаосвітню роботу на своїх уроках: Вчать порівнювати різні медійні тексти: відео фрагменти та літературні першоджерела,  критично аналізувати інформацію, отриману з різних джерел,  коригувати форми подачі інформації, трансформувати медійний текст з одного виду у інший, створювати власні  медійні проекти.

Вчителі допомагають школярам оволодіти сучасними комунікативними технологіями з одного боку, а з іншого формують більш відповідальне ставлення до використання цих технологій. Застосування медіа уроків має безліч переваг, адже дозволяє підвищити ефективність освітнього процесу за рахунок одночасного викладу вчителем теоретичних відомостей і показу демонстраційного матеріалу з високим ступенем наочності, а також дає можливість навчити дітей застосовувати комп’ютерну техніку для вирішення навчальних і трудових завдань за рахунок практичної обробки навчальної інформації на комп’ютері. Сприяє організації індивідуальної роботи школярів, розвитку їх пізнавальної самостійності і творчості, підвищує мотивацію  до навчання за рахунок привабливості комп’ютера, яка зростає за рахунок мультимедійних ефектів, розвиває наочно-образне мислення, моторні і вербальні комунікативні навички учнів.

Медіаосвіта, як засвідчують результати анкетування учнів, батьків та вчителів закладу, відповідає інтересам усіх учасників навчально-виховного процесу.

Педагогічний колектив, учні та батьківська громадськість ознайомлені з результатами експериментальної роботи на загальношкільній конференції. Робота, проведена закладом, отримала позитивну оцінку батьківської  громадськості. Самооцінка готовності до впровадження  медіаосвітніх інновацій з боку педагогів, учнів, батьків – висока. Тому на підведенні підсумків експерименту було висловлено бажання щодо продовження експериментальної роботи з даного напрямку.

У грудні 2016 року закладом було надано заявку на участь в обласному експерименті за темою  «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання», експериментальне дослідження затверджене наказом Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 22.12.2016 № 882/0/12-16. Основною метою експерименту є  розробка системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання та її упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.

На І підготовчому етапі навчальним закладом зроблено аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань. У січні 2017 року проведено засідання педагогічної з питання початку експериментальної роботи  за темою «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання», окреслено основні задачі роботи закладу на підготовчому етапі.

На засіданні педагогічної ради у січні 2017 року була затверджена нова шкільна концепція, яка має назву «Концепція впровадження медіаосвіти у закладі на основі принципів наскрізного навчання». В ній були визначені мета та завдання шкільної медіаосвіти до 2021 року.

Першочерговими задачами, необхідними для успішного впровадження шкільної медіаосвіти визначено:

-        використання сучасних засобів комунікації для залучення учнів до активної участі в навчальному процесі;

-        використання медійних освітніх ресурсів для підготовки домашніх завдань (електронні презентації, навчальне відео);

-        проектування та  підготовка засобів діагности та контролю;

-        використання інтегрованих середовищ для різних форм організації навчальної діяльності;

-        планування та реалізація проектної діяльності з використання інтерактивних та мультимедіа технологій.

 

Кадрове забезпечення

 

Підводячи підсумок педагогічної характеристики школи, хотілося б відмітити, що обличчям держави і будь-якого навчального закладу є його вчителі. Всі перемоги, здобутки нація отримує саме завдяки їхній праці. Школа є центром культури й освіти, головні постаті якої – Учень і Вчитель. Від їх особистісно орієнтованої взаємодії, навіть від того, як учитель увійде до класу, розпізнає потребу дитини у пізнанні нового, як заповнить її духовний і інтелектуальний світ, залежить майбутнє держави. Працюючи в інноваційному режимі, вчителі прагнуть до розвитку особистості кожного учня як індивідуальності, створення єдиного освітнього простору, який дозволяє навчати будь-яку дитину в зоні її найближчого розвитку через створення чіткої мотивації до навчання, як життєво важливого виду діяльності.Наведемо деякі аспекти педагогічного портрету нашого закладу:

Кількість педагогічних працівників (за віком):

            до 30 років – 4

            31-40 років –17

            41-50 – 4

            51-55 – 2

            Більше 55 – 3

Кількість педагогічних працівників (за стажем):

            До 3 років – 1

            3-10 років – 7

            10-20 років –6

            Більше 20 років –16

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):

            Вища – 17

            Перша – 6

            Друга – 1

            Спеціаліст -2

            Без категорії - 4

            Учитель-методист – 9

            Вихователь-методист-1

            Старший учитель – 5.

Обличчя нашого педагогічного колективу на початок нового навчального року дає впевненість у тому, що навчально-виховний процес буде цілком спрямований на виконання завдань, які ставить держава перед освітою і школами нового типу зокрема.

 

Інформатизація навчального закладу

 

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2016/2017 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

• впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій у навчально-виховний процес;

• формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

• удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

• оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

• використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Всі педагогічні працівники використовують мультимедійну техніку при проведенні уроків. Реалізується повний комплекс задач. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.

 В школі функціонує  2 комп’ютерних класи, мультимедійний зал, усі кабінети та приміщення школи підключено до мережі Інтернет.

 В 2016/2017 навчальному році розширена матеріально-технічна база школи: придбано сучасні телевізори, комп'ютери, періодичні методичні видання з предметів для бібліотеки, поповнилась медіатека школи, постійно оновлюється сайт школи.

 Вчителі  протягом року проводять  уроки з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій через відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до різноманітних конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку школи. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

 Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

 Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів навчання. Педагогічні програмні засоби допомагають створити активне кероване комунікативне середовище, в якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів навчання дає вчителю необмежену творчу діяльність, учитель може раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що стомлюють учня.

 Протягом 2016/2017 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та використання мультимедійних технологій в закладі освіти:

 • придбано до  кабінетів початкової школи придбано 2  телевізори;

 • введено в навчально-виховний процес курс за вибором “Сходинки до медіаграмотності» в 3 класі;

 • використовувалися в навчально-виховному процесі програмно-педагогічні електронні засоби  з історії, географії, математики, фізики, природознавства, хімії, біології.

 • введено в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;

 • проводиться робота з підтримання матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення кабінетів інформатики у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів

Шкільна бібліотека

 

Робота бібліотеки у 2016/2017 навчальному році була спрямована на пропаганду літератури рідного краю, на збереження підручників, художньої, науково–популярної літератури, прилучення учнів до книги як до джерела знань. У січні 2017 року впроваджено  шкільну електронну бібліотеку  «ШБІЦ-інфо» у навчально-виховному процесі та адміністративній діяльності.

 Бібліотекар школи знайомила учнів та вчителів з довідково–бібліографічним апаратом, здійснили огляд краєзнавчої літератури. Було створено архів сценаріїв масових заходів різноманітної тематики, які є допоміжним матеріалом при проведенні уроків з української та всесвітньої літератури, історії та інших навчальних предметів. Поновлено картотеку підручників, художньої літератури, періодичних видань.

 З метою пропаганди бібліотечно–бібліографічних знань проводились огляди–консультації з виховання культури читання, екскурсії для учнів початкової школи, під час яких учні ознайомились з правилами користування бібліотекою, бережливого ставлення до підручника. До відома кожного учня школи були доведені “Єдині вимоги до учнів по використанню і збереженню підручників”. Бібліотекарями разом з класними керівниками та бібліотечним активом проводились рейди-огляди та бесіди, спрямовані на виховання у дітей дбайливого ставлення до книги.

 В наступному, 2017/2018 навчальному році планується удосконалення комп’ютерної довідково-бібліографічної служби, поповнення навчального фонду відеотеки та фонду інформаційних ресурсів.

 

 

Заходи щодо зміцнення та  модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

Залучення  додаткових  джерел  фінансування  навчального закладу та їх раціональне використання

 

•          За період з червня 2016 року по травень 2017 року надійшло благодійних батьківських внесків на суму 120267,1 грн.

Витрачено 115101,33 грн. Залишок коштів на становить 5534,11 грн.

Надходження благодійних батьківських  коштів та їх використання
з червня 2016 по травень 2017 року

2016/2017

Залишок

Надійшло

Витрачено

Залишок

Літо

368,34

2610

5530,3

-2551,96

Вересень/

жовтень

-2551,96

24187,1

16602,69

5032,45

листопад

5032,45

19207

19262,3

4977,15

грудень

4977,15

12985

22497,21

-4535,06

січень

-4535,06

8270

2085,55

1649,39

лютий

1649,39

13873

9204

6318,39

Березень,

квітень

6318,39

19030

15789,87

9558,52

Травень

9558,39

20105

24129,41

5534,11

Всього

368,34

120267,1

115101,33

5534,11

 

Призначення витрачених коштів

 1.Забезпечення належного рівня навчальної, методичної  та виховної роботи в школі, а саме:

 - грамоти, подарунки кращим учням, класам на свято обдарованих дітей;

 - придбання канцелярських товарів;

 - виготовлення стендів;

 - забезпечення роботи та обслуговування множувальної техніки;

 - інтернетпослуги.

 2.Забезпечення та дотримання санітарно-епідеміологічних норм, необхідних для належного рівня утримання школи:

  - миючі засоби, дезрозчини, придбання хозтоварів;

 - сантехнічні матеріали та комплектуючі

 3.Обслуговування комп'ютерної техніки.

 4.Ремонтні роботи по школі, косметичний ремонт в усіх навчальних кабінетах.

 5.Придбання, виготовлення  меблів.

 6.Забезпечення медичного обслуговування учнів та вчителів, придбання ліків у медичний кабінет.

№ з/п

Заходи (на які потреби)

6,7,8

9,10

11

12

1

2

3, 4

5

Витрачено

1

Господарчі товари (метизні вироби, диски, втулки, кутники)

132,49

555,68

716,30

 

 

 

 

 

1404,47

2

Господарчі товари (термометр, клапан повітряний для системи опалення)

40

945,00

 

 

 

 

 

 

985,00

3

Господарчі товари (шильди на газові котли)

 

 

100,00

 

 

 

 

 

100,00

4

Будівельні  матеріали для ремонтних робіт  класу 1пов.(підвісна стеля,  ел.приладдя )

1283,79

687,30

7184,63

 

139

236

 

 

9530,72

5

Будівельні  матеріали для ремонтних робіт   І-ІІІ пов., (підлога, лінолеум та інш.)

 

 

5643,62

8282,02

 

 

 

810,50

14736,14

6

Будівельні  матеріали для ремонтних робіт  класу 1пов., (сантехніка, освітлення, шпалери, фарба.)

 

 

 

6299,47

 

 

3335,93

 

9635,40

7

Грати на вікна 1поверху

 

8679,0

 

 

 

6985

 

 

15664,00

8

Ремонтні роботи по пориву теплотраси

 

 

 

2097,74

 

 

 

 

2097,74

9

Спортивне обладнання (шведська стінка з турником)

 

 

1739,00

 

 

 

 

 

1739,00

10

Миючі засоби та допоміжний інвентар для прибирання школи та теріторії

204,7

1788,46

912,19

86,40

825,05

919,35

1331,45

1138,20

7205,8

11

Свято обдарованих  дітей, нагороди переможців шкільних конкурсів

 

320,00

320,00

 

 

 

3040,93

 

3680,93

12

Заправка та ремонт МФУ

1000

1140,00

1020,00

120,00

180,00

450,00

480,00

130,00

4520,00

13

Канцтовари та послуги пошти 

711,52

1198,33

 

287,50

776,70

445,15

427,20

419,25

4265,65

14

Витрати на міжнародний форум

 

766,00

 

 

 

 

 

 

766,00

15

Проїзд, доставка товарів, покос трави(бензин)

550

522,92

576,50

277,50

125,50

168,50

656,42

541,46

3418,8

17

Підписка на періодичні видання

295

 

1050,06

 

 

 

 

 

1345,06

18

Жалюзі  у клас на І поверсі

 

 

 

3450,00

 

 

 

 

3450,00

19

Перереєстрація документів закладу

 

 

 

422,00

 

 

 

 

422,00

20

Оновлення стендів

482,8

 

 

110,00

 

 

 

 

592,80

21

Фотопослуги

 

 

 

163,20

 

 

 

 

163,20

22

Заміна печатки та штампу

 

 

 

610,00

 

 

 

 

610,00

23

Ялинкові прикраси

 

 

 

291,38

 

 

 

 

291,38

24

Довідка з держстату

 

 

 

 

39,30

 

 

 

39,30

25

Дошки класні  2 шт. в кабінети  І поверху

 

 

 

 

 

 

5200,00

 

5200,00

26

Вивіска фасад на та таблички для кабінетів

 

 

 

 

 

 

690,00

 

690,00

27

Курс "Школа"

830

 

 

 

 

 

 

 

830,00

28

Послуги СЕС (вода)

 

 

 

 

 

 

627,94

 

627,94

29

Придбання шкільних меблів

             

20700

20700

30

Придбання покривал для табору

             

390,00

390,00

 

ВСЬОГО

5530,3

16602,69

19262,30

22497,21

2085,55

9204

15789,87

24129,41

115101,33

Заплановано та виконано заходи по підготовці навчального закладу до нового навчального року. Проведено капітальний ремонт кабінетів зарубіжної літератури, математики, української мови та літератури, придбано дошку для кабінету початкових класів. Проведено поточний ремонт кабінетів № 1, 2, 6, 14, 16. Здійснюються заходи по підготовці котельної до опалювального сезону 2017/2018 рр.

На охорону школи за період з вересня 2016 року по травень 2017 року надійшло благодійних батьківських внесків на суму 59022 грн. Витрачено 40920 грн. Залишок коштів на 01.06.2017 року становить 18102 грн.

 

Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу,

реагування директора на зауваження та пропозиції,

викладені батьківським комітетом, батьками, представниками органів громадського самоврядування.

 

 На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до листа департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.10.2014 № 4957/0/211-14 «До листа УКЦ від 10.10.2014  № 1767-14» постійно проводилась робота зі зверненнями громадян.

 За 2016 рік  до адміністрації навчального закладу  надійшло 417 звернень (з них 3 поштою).

 Основні питання, що порушувались у зверненнях громадян:

 влаштування дітей в навчальний заклад -142;

 соціальний захист педагогічних працівників (вирішення житлових питань, пільги вчителям, виконання ст.57 Закону України «Про освіту» та інше) – 25;

 праця і зарплата (питання призначення, звільнення, надання матеріальної допомоги, працевлаштування та інше) – 50;

 поповнення документів про освіту – 1;

 надання архівних довідок, роз’яснень - 6;

 інші -  114.

 За результатами розгляду всі 417 звернень вирішено позитивно.

 У журналі реєстрації обліку особистого прийому громадян та пропозицій, заяв і скарг громадян зафіксовані всі звернення та заяви.

 Питання роботи зі зверненнями громадян й надалі залишається на постійному контролі у адміністрації навчального закладу.

 

Участь в інтелектуальних конкурсах

 

Учні школи брали активну участь в конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Гринвіч», «Соняшник», «Геліантус», «Весняний колосок», «Русский медвежонок», що стали традиційними, «Лукоморье». Відповідальними за організацію цих конкурсів в школі були вчителі початкової школи Жерелова Н. Ю., Коврижко Н.П., Ябченко Л.О., Тітова І.І. Учителі старшої школи Жакун А.С., Бабой О.М., Лагутенко О.І., Арсенян А.Л.

Переможці конкурсу імені П. Яцика
 2016-2017 навчальний рік

 

Районний

Міський

1. Курнікова Анна, 4-А клас,  1 місце (учитель Коврижко Н.П.)

2. Кириченко Марія, 4-Б клас, 2 місце (учитель Жерелова Н.Ю.)

3. Фоммавонг Іванна, 6 клас, 3 місце (учитель Чернякова О.О.)

4. Мельниченко Єва, 8 клас, 3 місце (учитель Чернякова О.О.)

5. Піхоцька Юлія, 9 клас, 3 місце (учитель Чернякова О.О.

1. Курнікова Анна, 4-А клас,  3 місце

(учитель Коврижко Н.П.)

Хорольська Дар`я, учениця 10 класу, нагороджена дипломом III ступеня  ХV Всеукраїнської конференції-конкурсі науково-дослідних робіт школярів «Зоряний шлях» в секції «Духовність і Космос».

Аналіз виховної роботи

Згідно річного плану роботи  Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 42» Дніпровської міської ради  педагогічний колектив школи працює над виховними проблемами, які спрямовані на реалізацію Концепції національно – патріотичного виховання учнів і учнівської молоді, формування національної свідомості та з урахуванням методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016 – 2017 навчальному році.  Виховна робота педагогічного колективу Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 42» спрямована на формування активної громадянської позиції свідомої та патріотично налаштованої молоді.

У школі 14 класів, працює 8 класоводів і 6 класних керівників. У вересні було складено соціальні паспорти класів та затверджені плани виховної роботи класних керівників.

            На базі закладу у 2016 – 2017 н.р.  функціонували такі гуртки: «Англійський клуб» (керівник Мірзаї М.М.), «Ділова англійська мова» (керівник Свіженко Н.А.), «Рідне слово» (керівник Жакун А.С.), «Шахи», «Волейбол» (керівник Школьний А.О.), «Зірниця», «Музичне сузір’я» (керівник Умаров В.О.), «Юний гітарист» (керівник Понурко С.О.), «Маршрут безпеки» (керівник Гуслиста М.О.); «У світі інформатики», «Наш сайт» (керівник Савченко А.В.); відеоклуб «Креатив», «Практична медіа грамотність» (керівник Лагутенко О.І.), «Райдуга творчості» (керівник Литвиненко О.М.), «Фізика дивовижного» (керівник Арсенян А.Л.) що є важливою складовою виховної роботи в школі.

Якісне планування виховної роботи класними керівниками є одним з головних факторів успішного виховного процесу. Педагогічний колектив школи володіє методикою планування. Усі класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховання. Планування ведеться за такими розділами: основні виховні заходи; індивідуальна робота з дітьми; охорона життя і здоров’я; робота з батьками; робота з активом класу, соціальний захист.

Виховна робота        Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 42» розподілена на основні напрямки виховання згідно з Концепцією національно – патріотичного  виховання. У цьому навчальному році було виділено наступні  напрямки:

-          національно – патріотичне виховання;

-          художньо-естетичне виховання;

-          еколого - натуралістичне виховання;

-          фізичне виховання ;

-          родинно-сімейне виховання;

-          превентивне виховання;

-          професійна освіта.

     Превентивне виховання посідає значне місце у вихованні учнівської молоді. Реалізація мети цього напряму роботи проходить через участь у місячниках превентивного виховання, у засіданнях шкільної Ради профілактики, проведення профілактичних бесід з учнями девіантної поведінки із залученням спеціалістів соціально-психологічної служби.

Аналізуючи стан правопорушень за минулий рік, треба зазначити,  що на внутрішньо шкільному обліку у  2015 – 2016 н.р. - на внутрішньо шкільному обліку – 11 учнів,  а станом на  01.12.2016 р. знаходилося на обліку 9 учнів:

-          на обліку у КМСД – 3 учні Ноздренко К. (8 кл.), поставлено на облік 19.05.2014 р., Трінкман Роман (7 кл.), поставлено на облік 16.01.2015 р., Поляков Богдан (7 кл.), поставлено на облік 15.04.2015 р.;

-          рішенням членів засідання ради профілактики (протокол № 1 від 21.10.2015) поставлено на профілактичний облік Фурсову Вікторію (5 клас), Дубіжанського Артема (8 клас),  Єрошенка Максима (8 клас) за порушення дисципліни, відсутність бажання вчитися, низьку успішність;

-          учні: Надькін  Максим (9 кл.), Карчевський Олексій (9 кл.), Ковтун Артем (9 кл.)  були поставлені на внутрішньо шкільний облік за паління на території школи 28.04.2015 року, вони були виявлені у результаті рейду – акції «Школа вільна від тютюну», проведеного членами наркопосту.

Протягом 2016 року згідно аналітичній довідці управління освіти департаменту гуманітарної політики міської ради  «Про стан правопорушень та інших протиправних дій серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Дніпро за 2016 рік» учні школи не скоїли жодного правопорушення. 

Станом на 01.06.2017 року на внутрішньо шкільному обліку знаходяться 13 учнів Лисенко О. (7 кл.),  Юношев М. (10 кл.), Соломка А. (9 кл.), Чернуха Д. (9 клас) поставлені на облік  рішенням членів  ради профілактики (протокол № 4 від 11.05.2017 року).

Слід зазначити відсутність системного підходу у виховній роботі  та недостатній контроль класних керівників таких класів: 7 клас –Свіженко Н.А., 9 клас – Понурко С.О., 8  клас - Лагутенко О.І.

    Важливе значення у вихованні підростаючого покоління відіграє національно – патріотичне виховання. Цей напрямок виховної роботи реалізувався протягом року  через участь у місячниках «Я - патріот своєї Батьківщини, член своєї родини» (жовтень 2016 р.), «Я - громадянин України» (листопад 2016 р.), які проходили до річниці  вигнання нацистських окупантів з України та річниці визволення м. Дніпра. «Я - патріот своєї Батьківщини, член своєї родини» (січень 2017 р.), місячник  громадянського виховання «Я - громадянин України» (лютий 2017 р.),  місячник військово- патріотичного виховання (травень 2017 р.).                                     

          Розпочався новий навчальний рік першим тематичним уроком «Від проголошення незалежності до нової України». У школі в рамках відзначення визначних дат були проведені виховні години, уроки мужності та патріотизму, уроку пам’яті  «Місто Дніпро – місто патріотів», «Солдати безсмертя», тематичні вечори, перегляди відеофільмів на військову  тематику, спортивні свята, конкурси малюнків тощо.  У вересні проведено тиждень партизанської слави, у рамках якого пройшли єдині уроки «Дніпропетровщина у роки війни. Партизанськими стежками», оформлена виставка дитячих малюнків «Щасливе дитинство», «Світ без війни»; у шкільній бібліотеці оформлена виставка літератури  «Рядки, які кували Перемогу», учнями 2 – А (вчитель  Сербіченко У.Л.) була  проведена «Вахта пам’яті» з покладанням квітів до меморіального комплексу «Братська могила загиблих воїнів 1943 р.», участь у мітингу «Подвигу жити вічно». Учні готували вітальні стіннівки та листівки. Привітали ветеранів Другої світової війни  та родини дітей війни та працівників тилу, які мешкають у мікрорайоні школи акція. Учні школи постійно займаються упорядкуванням братської могили і пам`ятника загиблим воїнам у 1943 р. в боях за звільнення міста. До Дня захисника України тематичні бесіди "Героїзм простих українців", уроки мужності «Самовідданість і патріотизм захисників моєї Вітчизни», «Захисники національних цінностей держави». Протягом року учні школи та їх батьки брали активну участь у благодійних акціях у підтримку військових із зони  АТО: «Збір кришечок», «Пишу тобі, солдате», «Моє майбутнє у твоїх руках», «Вітаю тебе, мій герою», «Тепло сердець дітей – амурчан- тобі, захисник України», «Хай ангели тебе оберігають». До визначних календарних дат були проведені єдині уроки пам’яті: «Україна – єдина країна», «Героїзм простих українців»,  «Самовідданість і патріотизм захисників моєї Вітчизни», «Велич народного подвигу», «75 річниця трагедії у Бабиному Яру»,  «Голодомори 1921 – 1922 рр., 1932 – 1933 рр., 1946 – 1947 рр. в Україні», «Україна – серце Європи», «На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс, з руїн, безсмертна моя Україна!» (до Дня Соборності України), «Тернистий шлях до свободи» (вшанування героїв небесної сотні), «Мова моя солов’їна…» (до Дня рідної мови), класні виховні години «Герої вільного народу» «Героїчний подвиг юнаків під Крутами. Січень 1918 року.». У лютому місяці вчителем історії Понурко С.О. був проведений урок – конференція «Героїчне минуле незалежної України. Герої Крут» для учнів старших класів.

          У школі існує система заходів художньо-естетичного напрямку. Метою заходів є організація змістовного дозвілля школярів та розвиток їх творчих здібностей, що є запорукою того, що дитина має змогу проявити свої здібності у будь-якій сфері. Протягом 2016/2017  навчального  року проводилися виставки дитячих малюнків «Олімпійці серед нас», «Щасливе дитинство», фотоконкурс «Я і осінь», До Дня Святого Миколая учні разом з батьками та класними керівниками виготовили та презентували символічні «чобітки» для подарунків, листівки – привітання від Святого Миколая, була оформлена виставка пряників, пасхальних кошиків. 

          Були проведені: у вересні – благодійний ярмарок «Від щедрого столу», у жовтні – «Тобі, вчителю, вклоняюсь до землі». У грудні провели шкільний етап конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет» (керівник Жерелова Н.Ю.). Кращі  роботи були надані на розгляд районного журі. Робота учениці 1 – Б кл. Грибанської Катерини  посіла І місце у районному етапі, ІІ місце у міській виставці – конкурсі.   Другий рік поспіль учні нашої школи, а саме: 3 – Б, 4 – Б,  7  є учасниками районної виставки дитячої творчості «Мій рідний край – моя Земля». Переможницями  районного етапу міської виставки дитячої творчості стали: у номінації  «Малюнки» учениці 2 – Б Вінцерська Марина, Дмитрієва Христина, у номінації «Фотографія»-  учень  7 кл. Некрасов Микита. У міському етапі Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» в номінації «Новорічний подарунок» учениця 4-Б класу Кириченко Марія посіла – І місце, в номінації «Новорічний вінок» учениця 3 – Б кл. Труфанова Аріна., яка за підсумками обласного етапу посіла ІІ місце. Учні 4 – Б класу під керівництвом Жерелової Н.Ю.  вибороли Гран – прі серед команд ЗНЗ району та посіли ІІІ місце у міському етапі конкурсу «Пів годинки на цікавинки». Діти є  активні учасники районних конкурсів «Країна чарівних книжок», в конкурсі  «Собори наших душ» у номінації «Наддніпрянські замальовки» комп’ютерна графіка  призове місце здобула учениця 8 класу Шилкіна Анастасія. У районному етапі міського фестивалю лідерських талантів «Лідер – фест» у номінації «Образотворче мистецтво» учні нашої школи посіли ІІ місце.   В організації, підготовці та проведенні новорічних свят найактивнішими були класні керівники  та учні  1 – 4 класів, 5, 6, 8 класів. Учениця 10 кл. Дмитрієва А. та учениця 8 кл. Котляр С. у номінації «Декоративно – ужиткове мистецтво» обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій край» посіли І місця. Учениця 3 – А кл. Анісімова А. в розділі «Краща стінгазета» міського етапу обласного конкурсу «День зустрічі птахів» зайняла І місце, а Фесенко О., учениця 3 – А класу стала переможницею в розділі «Кращий фоторепортаж». Переможцями міського конкурсу «Крок у майбутнє» в номінації аксесуари для інтер’єру» стали учениця 9 кл. Омельченко А., учениця 10 кл. Хорольська Д., учениця 7 кл. Кириченко Д.; в номінації «Графічний дизайн» переможницею стала Висоцька Каріна. Переможцями міського конкурсу «Собори наших душ»  в номінації «Народна вишивка»  стали Сапай К, 10 кл., Котляр С. , 8 кл.; в номінації «Плетіння спицями та гачком» Дмитрієва А., 10 кл., Міусова Т. , 9 кл.; в номінації «Комп’ютерний дизайн» Шилкіна А., 8 кл. Команда учнів 5 – 6 класів посіла І місце у районному етапі міського конкурсу «Відкрий для себе Україну».

№ з/п

Назва закладу

Кількість учнів

 1.  

Театр опери та балету

25

 1.  

Кінотеатр «Правда»

75

 1.  

Театр ім. Т.Шевченка

40

 1.  

Театр ім. Горького

-

 1.  

Філармонія

55

 1.  

Історичний музей ім. Д. Яворницького

0

 1.  

Музей пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні

30

 1.  

Молодіжний театр

21

 1.  

Цирк

25

 1.  

Міський аерокосмічний музей

35

 1.  

Міський палац дітей та юнацтва «Ялинка – 2017»

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Одним з різновидів художньо-естетичного виховання є організація відвідування учнями школи культурних закладів  та пам’ятних місць міста. Протягом   2016/2017 навчального року  було відвідано:

          Учні школи відвідали о. Хортиця ( 55 учнів), «Миколин кут» ( 128 учнів) с. Петриківка, м. Київ ( 22 учні).

          Фізкультурно-масова робота посідає у школі особливе місце. Учитель фізичної культури Школьний А.О. спрямовує роботу на активне залучення учнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Команда школи є активним учасником районної спартакіади, змагань з футболу, волейболу, міських пробігах «Миля миру», «Біг заради життя», фітнес-марафонах тощо. За результатами участі у спортивних змаганнях у рамках районної спартакіади наша школа посіла ІІ місце у своїй групі.  Багато спортивних змагань: першість школи з волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, було проведено під час осінніх та зимових канікул. У грудні 2016 року у районному етапі Всеукраїнського конкурсу – вікторині «Знавець олімпійського руху» учениця 3- а класу Фесенко Олеся посіла ІІ місце. У рамках проведення Олімпійського тижня  у вересні проведено спортивні естафети «Олімпійці серед нас»  серед команд учнів 3 – 4 класів. До Дня захисника України були проведені спортивні змагання «Козацькому роду – нема переводу» серед команд 5 – 7 класів. 28.02.2017 проведено Військово – спортивні змагання «Сила духу» серед юнаків 8 – 10 класів.

У школі оформлено куточок державної символіки України. Усі урочистості традиційно починаються з Державного гімну та підняття Державного прапору, відповідно до вимог Інструктивного листа Міністерства освіти і науки України.

У школі щомісяця проводяться рейди «Шкільна форма – обличчя учня», «Живи, книго!», «Школа вільна від тютюну».

Уся виховна робота шкільного колективу реалізується через діяльність кожного класу, тому всі учні школи протягом року були задіяні у навчально-виховному процесі.

Реалізуючи основні напрями розвитку освіти, передбачені Концепцією нової української школи, змінами до програм початкової та середньої школи та загальними завданнями інтеграції до європейського освітнього простору, вважати пріоритетними:

·         підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки;

·          створення середовища для особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя, мовної та кадрової політики у галузі освіти;

·         забезпечення умов для отримання якісної освіти для дітей з обмеженими фізичними можливостями;

·          спрямування зусиль на створення належних умов навчання та виховання дітей шляхом формування безпечного середовища та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

Головними завданнями розвитку закладу на 2017-2018 навчальний рік визначити:

- забезпечення на рівні  закладу системи заходів щодо реалізації нового змісту початкової освіти, створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища та мотивації до навчання;

- створення сприятливих умов для збереження  та зміцнення фізичного, психологічного і духовного здоров’я  дітей, забезпечуючи їх  повноцінний гармонійний розвиток;

- забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів, у роботі вчителів початкової школи та школи ІІ ступеня;

- створення моделі сучасної початкової школи шляхом подальшого залучення навчального закладу до проекту «Інтелект України»;

- формування умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей;

- організація практичної переорієнтації навчально-виховного процесу, яка забезпечить успішну соціально-психологічну адаптацію учнів у суспільстві, готовність до подальшої неперервної освіти впродовж життя, трудової діяльності, конкурентоздатність на ринку  праці;

- надання освітніх послуг шляхом застосування дистанційного навчання учнів за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти;

- здійснення комплексу заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;

- об’єднання зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу для створення здорового шкільного середовища шляхом приведення всіх елементів освітнього процесу у відповідність зі станом здоров’я та психофізіологічними можливостями дітей та учнів;

- налагодження партнерських стосунків між педагогами, учнями, батьками, що дозволить забезпечити дієву систему взаємної відповідальності за виховання дітей, збереження фізичного, психічного, духовного здоров’я, підготовки до успішної організації життєвих планів;

- забезпечення інтеграції дітей з особливими потребами у загальноосвітній простір шляхом впровадження інклюзивного навчання, вдосконалення нормативної бази, вирішення концептуальних теоретичних та організаційних питань, опанування педагогічними працівниками нових методик та програм;

- забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей в навчальному закладі;

- запровадження оновленого змісту освіти шляхом використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності усіх учасників навчально-виховного процесу;

- формування розвитку у вчителів закладу медіакультури і забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем шляхом використання медіаосвітніх Інтернет-технологій у навчально-виховній та науково-дослідницькій діяльності;

- створення умов для забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим;

- забезпечення умов для подальшого удосконалення системи електронного документообігу у межах єдиного інформаційно-освітнього простору міста, якісного інформаційного наповнення шкільного сайту, доступу до мережі Інтернет усіх учасників навчально-виховного процесу та здійснити заходи щодо інформаційної безпеки;

- забезпечення наступності у розвитку професіоналізму педагогів шляхом організації систематичної науково-методичної роботи з вчителями різних категорій у міжкурсовий період;

- удосконалення системи роботи з педагогічними кадрами, забезпечуючи безпосереднє зростання рівня педагогічної майстерності освітян через координацію зусиль методичних структур різного рівня;

- забезпечення соціального захисту педагогічних працівників з метою утвердження високого статусу та престижу професії вчителя;

- призначення на посади педагогічних та технічних працівників навчальних закладів відповідно до фахової освіти;

- налагодження відкритого продуктивного діалогу із громадськими організаціями шляхом апробації та впровадження освітніх проектів та програм;

- організація вивчення попиту ринку праці, проведення профорієнтаційних заходів щодо орієнтації учнів на вибір майбутньої професії;

- забезпечення підготовки матеріально-технічної бази закладу до роботи в осінньо-зимовий період, проведення обстеження технічного стану будівель і споруд.