Амур-Нижньодніпровський район. Середня загальноосвітня школа №42

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Надання платних освітніх послуг

Нормативна документація           переглянути→

Гурток "Всезнайка"                     переглянути стр.1    стр.2→

Гурток "Ерудит"                         переглянути стр.1    стр.2→

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор

Комунального закладу освіти

«Навчально – виховний комплекс № 42

«школа І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний

заклад (дитячий садок)»

Дніпровської міської ради

___________ Л.В.Гожа

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних освітніх послуг

Комунальним закладом освіти «Навчально – виховний комплекс № 42 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради

у 2021/2022 навчальному році

 

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про надання платних  освітніх послуг розроблено відповідно до:а) Закону України «Про освіту»;б) Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;в) Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» зі змінами 27.08.2018 року;г) спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010             № 736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами».

1.2. Положення впроваджується з метою задоволення потреб дітей в організації додаткових розвивальних занять, поглиблення знань за індивідуальною та груповою формами роботи та залучення додаткових джерел фінансування спрямовуються  на  статутну  діяльність  Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №42 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради.

1.3. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства.1.4. Основними джерелами надходжень є: благодійні внески, надання додаткових освітніх послуг.Додаткові освітні послуги надаються понад обсяги, встановлені навчальними планами, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів бюджетного фінансування. Метою організації платних послуг  є отримання понадбюджетного фінансування для розширення освітньої діяльності закладів, збільшення спектру освітніх послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням та штатним розписом, але здобувачі освіти та їх батьки мають бажання займатися  цим видом освітньої діяльності 

2. Порядок надання платних послуг

2.1. Порядок надання платних послуг визначається наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг переліченими у п.1.1.

2.2. Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс №42 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради зобов'язаний безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати (не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання).

2.3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви батьків або осіб, що їх замінюють, що складається замовником у довільній формі.

2.4. Організовані форми роботи з дітьми з надання додаткових освітніх платних послуг можуть бути:

-                підготовка до вступу до закладів вищої освіти  та до зовнішнього незалежного оцінювання;

-                консультації, заняття з питань права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту;

-                курси, заняття у гуртках, факультативи з різних предметів.

2.5. Директор закладу встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

2.6. Директор НВК має право:

а) відкривати групи,  зараховувати дітей до них відповідним наказом, згідно з поданими батьками або особами, що їх замінюють заявами та укладених трудових договорів з педагогами;

б) закривати групи відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року, припиненням дії трудових договорів з педагогами та достроково, за заявами батьків або у випадку припинення фінансування батьками платних освітніх послуг.

2.7. Права та обов’язки працівника, який надає платні послуги:

Вчитель, який надає платні послуги, зобов’язаний :

-     суворо виконувати Правила та режим внутрішнього трудового розпорядку;

-     виконувати накази і розпорядження адміністрації;

-     проводити заняття на високому професійному рівні, максимально результативно використовуючи час занять;

-     планувати роботу занять, враховуючи умови всебічного розвитку особистості дитини;

-     нести відповідальність за життя та здоров’я учнів під час виконання своїх службових обов’язків;

-     постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

-     відповідати за правильне ведення обов’язкової документації;

-     виконувати  правила техніки безпеки та охорони праці;

-     виконувати вимоги виробничої гігієни та пожежної безпеки;

-     додержуватись правил педагогічної етики, моралі, поважають гідність учнів.

Вчитель, який надає платні послуги, має право:

-     брати участь в управлінні школою у порядку, визначеному Статутом школи;

-     на захист професійної честі і гідності;

-     знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати пояснення з їх приводу;

-     захищати свої інтереси;

-     підвищувати свою кваліфікацію.

3. Порядок визначення вартості платних послуг

3.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається відповідними нормативними документами (рішенням виконавчого комітету від 28 лютого 2017 №53 «Про встановлення розмірів місячної батьківської плати з надання платних освітніх послуг закладами освіти»).

3.2. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.

3.3.Складовими вартості витрат є:

3.1.1. Витрати на заробітну плату. До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами. При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені до надання платної освітньої послуги, також можуть враховуватись виплати, що носять заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективним договором. Кількість ставок працівників викладацького складу, що залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів на основі навчальних планів, затверджених для кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета) з урахуванням поділу груп на підгрупи при вивченні окремих дисциплін (предметів) або при виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи (у тому числі при індивідуальній формі навчання), за винятком годин, відведених для самостійної роботи.Кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання платних освітніх послуг замовникам. Для цього використовуються затверджені у встановленому порядку штатні розписи.

3.1.2. Нарахування на оплату праці, в тому числі: збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, на  обов'язкове соціальне страхування у зв'язку  з тимчасовою  втратою працездатності,  на  випадок безробіття ,від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,  які  спричинили  втрату працездатності тощо,  здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.   

3.1.3. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій.До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг належать:а) витрати на комунальні послуги та енергоносії;б) канцелярські витрати, придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки поточний ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, витрати на проведення санітарно-гігієнічних та охоронних заходів тощо).Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються закладом освіти для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов'язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками закладу освіти і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій.Вартість безпосередніх витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються прямим розрахунком на основі: встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати або витрат на оренду приміщень інших підприємств, що використовуються у навчальному процесі, вартість оренди яких встановлена згідно з укладеними договорами оренди, строку надання тієї чи іншої платної освітньої послуги, площ, що використовуються для її надання; інших видатків, що необхідні для надання замовлених платних освітніх послуг, норм витрат та тарифів відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії. У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат, оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається виходячи з фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної платної освітньої послуги, що склались у цьому закладі освіти за минулий звітний період, з урахуванням індексу інфляції.

3.1.4. Індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства. 

4. Планування та використання коштів від надання платних послуг

4.1. Планування доходів, що буде одержано від надання платних послуг, проводиться за кожним видом послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

4.2. Плата за отриманні платні освітні послуги вноситься щомісяця до 20 числа. За дні, у які дитина не відвідувала закладу (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування тощо), плата не повертається. Вчитель зобов’язаний відпрацювати час у любий зручний день для дитини.

4.3. Заробітна плата вчителю за платні освітні послуги нараховується пропорційно внесеним коштам.

4.4. Кошти, отримані закладом освіти від надання платних освітніх послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, та використовуються згідно із  затвердженим кошторисом закладу освіти з урахуванням вимог законодавства.

4.5. Матеріальні цінності, майно закладу, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить навчальному закладу на правах, визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень. 

5. Облік операцій з надання платних послуг

5.1. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.2. Облік платних освітніх послуг здійснюється  через централізовану бухгалтерію.

6. Заключні положення

6.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг несе директор НВК.

6.2. До виконання платних послуг залучаються педагогічні працівники закладу або сумісники з дотриманням Кодексу законів про працю України та Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» .