Амур-Нижньодніпровський район. Середня загальноосвітня школа №42

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

 

 

 

СХВАЛЕНО

Засіданням педагогічної ради

Протокол № 1

від 30 серпня 2021 року

Голова ради ________Людмила ГОЖА

                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

Директор закладу _____Людмила ГОЖА

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Комунального закладу освіти

«Навчально – виховний комплекс № 42

«школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)»

Дніпровської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2021

 

ЗМІСТ

 

№ з\п

Розділ програми

1

Загальні положення

2

Рівні освіти

3

Режим роботи

4

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти

5

Загальний обсяг навчального навантаження

6

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

7

Навчання за наскрізними лініями

8

Форми та методи організації освітнього процесу

9

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

10

Освітні галузі та навчальні програми

11

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Додатки до програми

1

Робочий навчальний план

2

Положення про Академічну доброчесність

3

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Освітня програма Комунального закладу освіти «Навчально – виховний комплекс № 42 «школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради (далі – Освітня програма Закладу) розроблена на виконання

  • Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»;
  • Постанов Кабінету Міністрів України:
  • від 21.02.2018р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (для 1-2х класів);
  • від 20.04.2011р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (для 3-4-х класів);
  • від 23.11.2011р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (для 5-9-х класів);
  • Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018р.;
  • Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 407;
  • Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018р. № 693;
  • Заклад відкритий для дітей з особливими освітніми потребами
  • Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 09.08.2017р. № 558);
  • Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 р. № 627;
  • Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти від 08.06.2018 р. № 609;
  • Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах від 12.01.2016р. № 8 (зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 р. № 624 та від 24.04.2017 р. № 635);
  • Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 р. № 405;
  • Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018р. № 408;
  • Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018р. № 406;
  • Освітньої програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти «Інтелект України» (автор І.В. Гавриш),  затвердженої наказом МОН України від 25.05.2018 року № 1/9-344
  • Освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку за загальною науковою редакцією Т. О. Піроженко (лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року).

 

Освітня програма Закладу визначає

  • форми здобуття освіти (очна (денна), індивідуальна (екстернатна);
  • рівні освіти;
  • режим роботи;
  • вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти;
  • загальний обсяг навчального навантаження, розподіл на тиждень, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;
  • очікувані результати навчання здобувачів освіти;
  • оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;
  • навчання за наскрізними лініями;
  • форми та методи організації освітнього процесу;
  • освітні галузі та навчальні програми;
  • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
  • Освітню програму закладу побудовано із урахуванням таких принципів:
  • дитиноцентризму  і природовідповідності;
  • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
  • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
  • наступності і перспективності навчання;
  • взаємопов'язаного формування ключових і предметних компетентностей;
  • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
  • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
  • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
  • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів здобувачів освіти.

Освітня програма Закладу та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті Закладу.

2. РІВНІ ОСВІТИ

 

Дошкільна освіта – це рівень освіти, який відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти.

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли: 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Базова середня освіта окреслює підходи до планування й організації Закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392.

Профільна середня освіта окреслює підходи до планування й організації Закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24.

 

  1. 3. РЕЖИМ РОБОТИСтруктура навчального року:

Відповідно до статті 16 Закону України “Про повну загальну середню освіту” 

2021-2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань, закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Свято останнього дзвоника – 27.05.2022

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Семестрова система включає в себе 4 чверті, об’єднані в 2 семестри. 

І семестр: 01.09.2021 - 24.12.2021 

ІІ семестр: 10.01.2021- 27.05.2022

Тривалість канікул протягом навчального року мінімум 30 календарних днів:

  • Осінні канікули: 25.10.2021 – 31.10.2021
  • Зимові канікули: 25.12.2021 – 09.01.2022
  • Весняні канікули:28.03.2022 – 03.04.2022

Літні канікули – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

  1. Тривалість навчального тижня:

5 денний робочий тиждень.

Час роботи закладу: понеділок-четвер 8.00 - 17.00., п’ятниця 8.00 - 15.45

  1. Тривалість уроків:

  1 класи - 35 хвилин

2-4 класи – 40 хвилин

5-11 класи – 45 хвилин

  1. У закладі функціонуватимуть 19 класів, в них здобувачів освіти – 605;
  2. Змінність занять: школа працює в І зміну
  3. Розклад дзвінків:

2-4 класи

Уроки 

Тривалість уроку

40 хвилин

Тривалість перерви, хвилини

Уроки 

Тривалість уроку

40 хвилин

Тривалість перерви, хвилини

2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б

4-А, 4-Б, 4-В

1 урок

08:00 - 08:40

15 хвилин

1 урок

08:50 – 09:30

20 хвилин

2 урок

08:55 - 09:35

20 хвилин

2 урок

9:50  – 10:30

20 хвилин

3 урок

9:55 –

10:35

20 хвилин

3 урок

10:50 – 11:30

20 хвилин

4 урок

10:55 - 11:35

15 хвилин

4 урок

11:50  – 12:30

20 хвилин

5 урок

11:50 - 12:30

 

5 урок

12:50 - 13:30

15 хвилин

     

6 урок

12:45 - 13:20

 

 

5-11 класи

Уроки 

Тривалість уроку

45 хвилин

Тривалість перерви, хвилини

1 урок

08:00 – 08:45

10 хвилин

2 урок

08:55 – 09:40

10 хвилин

3 урок

09:50 – 10:35

20 хвилин

4 урок

10:55 – 11:40

20 хвилин

5 урок

12:00 – 12:45

20 хвилин

6 урок

13:05 – 13:50

10 хвилин

7 урок

14:00 – 14:45

10 хвилин

8 урок

14:55 – 15:40

 
  1. Режим роботи ГПД:

2 класи до 12.30-18:30

3, 4 класи до 13.00-19:00

  1. Режим роботи їдальні:

Режим харчування здобувачів освіти:

1 перерва – 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, класи

2 перерва – 4-А, 4-Б,  4-В, 5-А класи

3 перерва – 5-Б, 6-А, 6-Б, класи

4 перерва – 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б  класи

5 перерва – 9-А, 9-Б, 10, 11 класи

Режим харчування учнів у ГПД:

Обід 13:45-14:15

  1. Режим роботи медпункту:

щоденно (крім вихідних)  8:00 – 16:30

  1. Режим роботи шкільної бібліотеки:

Понеділок 8.00 – 16.00

Вівторок  8.00 – 16.00

Середа     8.00 – 16.00

Четвер      8.00 – 16.00

П'ятниця  8.00 – 16.00

  1. Приймальні дні адміністрації:

Понеділок

Заступник директора з НР - Панченко І.В.

8.00 – 17.00

Вівторок

Заступник директора з НР - Асанова С.М.

8.00 – 17.00

Середа

Директор НВК - Гожа Л.В.

8.00 – 17.00

Четвер

Заступник директора з НР - Пасічняк О.В.

8.00 – 17.00

П'ятниця

Соціальний педагог  - Литвиненко О.М.

8.00 – 15.45

 

4. ВИМОГИ ДО ОСІБ,

ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

 

Дошкільна освіта здобувається відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», як правило, для дітей 5-6-річного віку в групах короткотривалого перебування, які не охоплені дошкільною освітою в закладах дошкільної освіти.

Період життя дитини від 5 до 6 (7-ми) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та інше. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання - фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Початкова освіта здобувається відповідно до Закону України «Про освіту», як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шість років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після отримання початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року, мають розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Профільна середня освіта здобувається після отримання базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію, на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

 

 

5. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

 

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти 2-4-х класів складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-го класу – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік,

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (Додаток 1).

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які реалізуються вчителями у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання роблять внесок у формування таких ключових компетентностей здобувачів освіти:

 

№ з/п

Ключові ком-

петентності

Компоненти

 

І ступінь

ІІ-ІІІ ступінь

1

Спілкування державною мовою

Вільне володіння державною мовою, що передбачає вміння усно й  письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникати невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, володіння навичками міжкультурного спілкування

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

3

Математична компетентність

Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях.

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

 

Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Культурна компетентність

Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства

 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Освітньої програми Закладу використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

 

 

7. НАВЧАННЯ ЗА НАСКРІЗНИМИ ЛІНІЯМИ

 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати пiд час формування шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через

  • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
  • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів пiд час навчання за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
  •     експериментальну діяльність;
  • предмети за вибором;
  • роботу в проектах;
  • позакласну навчальну роботу.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

І ступінь

ІІ-ІІІ ступінь

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування у здобувачів початкової освіти соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля.

Формування у здобувачів освіти соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Формування відповідальності та готовності до співпраці через колективну діяльність (робота в групах, парах, проектах тощо) .

Сприятиме формуванню відповідального члена суспільства, що розуміє принципи і механізми його функціонування. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Наскрізна лінія націлює на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя відіграє важливу роль у формуванні толерантного ставлення до однокласників незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки

Становлення здобувача освіти як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Формує валеологічні знання учнів про власне здоров’я та здоров’я оточуючих, навички здорового способу життя та безпечної поведінки, виховує бережливе ставлення до власного здоров’я.

Підприємливість і фінансова грамотність

Формування у здобувачів освіти здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

2-А, 3-А, 4-А клас – предмети «Українська мова», «Математика», інтегрований курс «Я пізнаю світ», Природознавство.

2-Б , 3- Б, 4-Б, 4-В  класи – предмет «Українська мова», інтегрований курс  «Я досліджую світ», Математика, Природознавство.

“Природознавство” у 5-х класах, інтегрований курс “Мистецтво” у 8-11 класах, “Фізика, астрономія” 10-11 клас, “Біологія-екологія” 11 клас

В  рамках експериментальної діяльності змістові лінії реалізуються через охоплення спецкурсами медіаосвітньої спрямованості учнів початкової, середньої, старшої  школи: «Я у медіапросторі» (2-4 класи), «Медіакультура» ( 10 клас - 1 година).

 

8. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

  • формування компетентностей;
  • розвитку компетентностей;
  • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
  • корекції основних компетентностей;
  • комбінований урок;

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Методи навчання – дослідницькі, інформаційні, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з окремих предметів.

 

 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-2-х класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4-х класах – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо коригування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності Закладу та якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів.

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  початкової школи, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 р. №1009.

Критерії базової та профільної середньої освіти реалізуються в  нормах  чотирьох рівнів досягнень: початковий,  середній,  достатній,  високий, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 13 квітня 2011 р.  № 329, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304.

Перший рівень - початковий. Відповідь здобувача освіти фрагментарна,  характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Другий рівень - середній.  Здобувач освіти  відтворює основний навчальний  матеріал,  виконує  завдання   за   зразком,   володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень  -  достатній.  Здобувач освіти  знає  істотні ознаки  понять,  явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням  тощо), вміє робити висновки, виправляти  допущені помилки.  Відповідь здобувача освіти правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Четвертий рівень - високий. Знання здобувача освіти є глибокими, міцними, системними; здобувач освіти вміє застосовувати їх  для виконання творчих завдань,  його (її) навчальна діяльність позначена  вмінням  самостійно  оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Кожний наступний  рівень  вимог  вбирає  в  себе  вимоги   до попереднього, а також додає нові.

 

10. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Освітню програму Закладу укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

 

Перелік навчальних програм закладу

І ступінь, 1-4 класи

 

№з/п

Предмет

Назва навчальної програми

1.

Початкова  освіта

Типова освітня програма , розроблена під керівництвом О..Я. Савченко (1-2 класи) (затверджена наказом МОН України від 23.03.2018 № 268)

2.

Українська мова

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

3.

Інформатика

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

4.

Літературне читання

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

5.

Математика

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

6.

Музичне мистецтво

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

7.

Образотворче мистецтво

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

8.

Основи здоров’я

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

9.

Природознавство

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

10.

Трудове навчання

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

11.

Фізична культура

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

12.

Я у світі

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

13.

Іноземні мови

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

14.

Науково-педагогічний проект “Інтелект України”

Освітня програма початкової школи початкової школи (затверджено наказом МОН України від 25.05.2018 № 1/9-344

 

 

Перелік навчальних програм закладу

ІІ ступінь

Інваріантна складова

№з/п

Предмет

Клас

Назва навчальної програми

  1.  

Українська мова (стандарт)

5-9

Програма 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.-К. Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затверджені наказом МОН України

від 07.06.2017 №804

2.

Українська мова (Інтелект України)

5-9

Програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Гавриш І.В., Семихват Н.В. (затверджено наказом МОН України від 07.06.2019 № 1/11- 5342

  1.  

Українська мова  (поглиблене вивчення)

8, 9

Програма  для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови (8-9 класи) за редакцією С.О. Карамана

  1.  

Українська література (стандарт)

5-9

Програма 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.-К. Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами затверджені наказом МОН України

від 07.06.2017 №804

  1.  

Історія України

5-9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012 року зі змінами 2015-2017 р.Оновлена програма Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р.

  1.  

Всесвітня історія

5-9

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  зі змінами (затверджена наказом МОН України від 21.02.2019 № 236)

  1.  

Біологія

6-9

Навчальна програма 6– 9 класи

для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

 

Біологія (Інтелект України)

6-9

Навчальна програма під керівництвом Гавриш І.В., Усенко О.В. (затверджена наказом МОН України від 02.11.2016 № 2.1/12-Т-809

  1.  

Географія

6-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Авторський колектив І. М. Вітенко, Л.М.Булава та інші.(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

  1.  

Зарубіжна література

5-9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів5–9 класи

(2012 р. зі змінами 2015-2017 рр.) Авторський колектив: Л. П. Юлдашева, І.О.Смірнова та інші

  1.  

Інформатика

5-7

Навчальна програма 5 – 9 класи

для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

  1.  

Інформатика

8-9

Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН молоді спорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585

  1.  

Математика

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)  

Наказ МОН від  07 червня 2017 року № 804

  1.  

Мистецтво

 

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

Музичне мистецтво

8-9

 

5

 

6-7

 

5-7

Тематична структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (8–9 класи) (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  від 06.06.2012 з урахуванням змін наказ МОН України від 07.06.2017р. № 804

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804)

  1.  

Природознавство

5

Програма 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів(затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) Авторський колектив: Н. П. Дементієвська, А. І. Дрозд та інші.

 

Природознавство (Інтелект України)

5

Навчальна програма під керівництвом Гавриш І.В., Усенко О.В. (затверджено наказом МОН України від 02.11.2016 № 2.1/ 12-Г-808

  1.  

Трудове навчання

5-9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804)

  1.  

Іноземна мова

5-9

Навчальна програма з англійської мови  5 – 9 класидля загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

  1.  

Основи здоров’я

5-9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів  2012 оновлена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804

  1.  

Фізика

7-9

Навчальна програма 7– 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

  1.  

Хімія

7-9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена),  затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804.

  1.  

Фізична культура

5-9

Навчальна програма  5 – 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

 

Перелік навчальних програм закладу

ІІІ ступінь

Інваріантна складова

№п/п

Предмет

Клас

Назва навчальної програми

  1.  

Українська мова  (профільний рівень)

10, 11

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 10-11 класи. Мацько Л.І., Груба Т.Л., Семеног О.М., Симоненко О.М.(наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017р.)

  1.  

Українська література(профільний рівень)

10, 11

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 10-11 класи. Усатенко Г.О., Фасоля А.М. .(наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017р.)

  1.  

Історія України (рівень стандарт)

Всесвітня історія (рівень стандарт)

10, 11

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Синхронізація курсів історії України та всесвітньої історії в 10–11 класах

  1.  

Зарубіжна література (профільний рівень)

10, 11

Програма для 10–11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання. Авторський колектив програми:Л. П. Юлдашева та інші.

  1.  

Математика (рівень академічний)

10, 11

Навчальна програма з математики

(Алгебра і початки аналізу  та геометрія)

для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  1.  

Фізична культура(рівень стандарт)

10, 11

Навчальна програма з фізичної культури

для загальноосвітніх навчальних закладів

10 – 11 класи

  1.  

Мистецтво (рівень стандарт)

10, 11

Програма  для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11класи. Авторський колектив: Абрамян Т.О. та інші.

  1.  

Захист Вітчизни(рівень стандарт)

10, 11

Навчальна програма

для навчальних закладів системи

загальної  середньої  освіти.«Затверджено Міністерством освіти і науки України» (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

  1.  

Біологія (рівень стандарт)

10, 11

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Мандрівець, 2011 (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826)

  1.  

Інформатика ( рівень стандарт)

10, 11

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. – К, 2010.(затверджено МОН наказ від 28.10. 2010 № 1021)

  1.  

Економіка (рівень стандарт)

10, 11

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. – К, 2010.(затверджено МОН наказ від 28.10. 2010 № 1021)

  1.  

Людина і світ (рівень стандарт)

10, 11

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. – К, 2010.(затверджено МОН наказ від 28.10. 2010 № 1021)

  1.  

Астрономія(рівень стандарт)

10, 11

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. – К, 2010.(затверджено МОН наказ від 28.10. 2010 № 1021)

  1.  

Хімія (Рівень стандарту)

10, 11

Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826).

  1.  

Фізика(рівень стандарт)

10, 11

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. – К, 2010.(затверджено МОН наказ від 28.10. 2010 № 1021)

  1.  

Екологія (рівень стандарт)

10, 11

Навчальна програма

для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів - К, 2010

  1.  

Технології

10, 11

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи 2004 (затверджена МОН від 20.04.2018 №406)

  1.  

Іноземна мова (стандарт)

10, 11

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти (затверджена наказом МОН від 20.04.2018 №407) За Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого постановою  КМУ від 23.11.2011 № 1392)

  1.  

 

 

 

 

 

 

11. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти Закладу реалізується відповідно до Положення про внутрішню  систему забезпечення якості освіти у Комунальному закладі освіти «Навчально – виховний комплекс № 42 «школа І-ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради,  розробленого відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (Додаток №3).

Внутрішня система забезпечення якості в закладі включає

  • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
  • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (Додаток №2);
  • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом;
  • створення в закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
  • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу.

 

Інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 Загальні положення (завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти):

  • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
  • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
  • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
  • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Принципи забезпечення якості:

  • визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти (політика щодо забезпечення якості):
  • системності;
  • об’єктивності;
  • безперервності;
  • перспективності;
  • гуманістичної спрямованості;
  • відкритості;
  • оперативності.

Процедури забезпечення якості:

  • розроблення, затвердження, здійснення моніторингу та періодичний перегляд освітніх програм;
  • забезпечення прозорої та зрозумілої політики щодо здобувачів освіти на всіх стадіях навчання – від зарахування до випуску, включаючи щорічне оцінювання здобувачів освіти;
  • забезпечення умов для підвищення педпрацівниками своєї кваліфікації, застосування чесних та прозорих процесів щодо прийняття на роботу та розвиток персоналу (кадрова політика);
  • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
  • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом (інформаційний менеджмент);
  • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
  • забезпечення публічності інформації про освітню, адміністративну, економічну та інші види діяльності закладу;
  • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Об’єкти моніторингу якості загальної середньої освіти :

  • зміст освіти;
  • рівень сформованості компетентностей (навчальних досягнень учнів;
  • рівень соціалізації здобувачів освіти;
  • засоби, що використовуються для досягнення освітніх цілей;
  • умови здійснення педагогічного процесу та їх вплив на результати.

Компоненти системи  внутрішнього забезпечення якості:

- виконання  навчальних планів та освітньої програми (контроль за виконанням),

- кадрове забезпечення освітньої діяльності (створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників);

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (оновлення методичної бази освітньої діяльності);

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), якості знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- академічна доброчесність.